VTI National Transport Research Database

Förstudie om cirkulär gatubelysning (Pre-study on circular street lighting)

  • Hallquist, Lukas
  • RISE Research Institutes of Sweden AB, Svenskt företag eller organisation, 556464-6874
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2023-06-01 -- 2024-01-31 ; 704 000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 2023-01291
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Projektets syfte är att minska gatubelysningens klimatpåverkan och materialsvinn. Målet är att genomföra en förstudie om realiserbarheten av nya affärsmodeller och produktdesign för offentligt förvaltat gatubelysning, avseende affärsekosystem, organisatorisk påverkan, samt uppskattningar på ekonomiska- och miljömässiga effekter. Förstudien förväntas ligga till grund till konsortiets långsiktiga mål att ta fram branschstandards för upphandling av gatubelysning som kan driva innovationer mot långlivade armaturer som är enkla att underhålla och återvinna. Förväntade effekter och resultat: Projektet kommer att beskriva affärsekosystemet för offentlig gatubelysning, beskrivna utmaningarna med linjära affärsmodeller, kvantitativ uppskatta den ekonomiska och miljömässiga potentialen av byte till cirkulär affärsmodell, samt vägar framåt. Projektet förväntas inleda en omställning mot cirkulära affärsmodeller för offentlig gatubelysning vilket kan bidra till att minska transportsystemets resursanvändning radikalt. Resultaten förväntas kunna bidra till omställningen till cirkulär ekonomi även för andra produktkategorier inom transportsystemet. Upplägg och genomförande: Projektet kommer under hösten 2023 genomföra två desktopstudier, en omvärldsbevakning och en uppskattning av ekonomiska och miljömässiga effekter som kan följa av en cirkulär värdekedja för offentlig gatubelysning. Desktopstudierna förväntas användas som underlag till intervjuer och workshops som kommer att hållas med projektets aktörer, vars syfte är att förstå aktörernas enskilda och gemensamma utmaningar, skapa bred aktörssamverkan och etablera en plan för hur innovativa lösningar kan utvecklas och testas i ett nästa steg.Abstract: Purpose and goal: The project´s aim is to reduce street lighting´s climate impact and material waste. The goal is to carry out a pre-study on the feasibility of new business models and product design for publicly managed street lighting, regarding business ecosystems, organizational impact, as well as estimates of economic and environmental effects. The feasibility study is expected to form the basis of the consortium´s long-term objective to develop industry standards for the procurement of street lighting that can drive innovations towards long-life fixtures that are easy to maintain and recycle. Expected results and effects: The project will describe the business ecosystem for public street lighting, the challenges of linear business models, quantitatively estimate the economic and environmental potential of a switch to circular business models, and solutions. The project is expected to start a transition towards circular business models for public street lighting, which can contribute to radically reducing the transport system´s use of resources. The results are expected to be able to contribute to the transition to a circular economy for other product categories within the transport system as well. Approach and implementation: In the fall of 2023, the project will carry out two desktop studies, a monitoring of the environment and an estimate of economic and environmental effects that may follow from a circular value chain for public street lighting. The desktop studies are expected to be used as a basis for interviews and workshops that will be held with the project´s actors, whose aim is to understand the actors´ individual and common challenges, create broad actor collaboration and establish a plan for how innovative solutions can be developed and tested in a next step.
Item type:

Powered by Koha