VTI National Transport Research Database

Innovationsplattform: Mobility Start-up Acceleration Programme in Singapore

  • Kuusinen, Marcus
  • Business Sweden Business Support Office AB, Svenskt företag eller organisation, 556036-8051
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2023-07-01 -- 2024-03-31 ; 550 000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 2023-01652
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Projektet ämnar till att möjliggöra för svenska företag i uppstartsfasen inom mobilitetslösningar att ta del av internationella marknader för att vidareutveckla innovationsförmåga, hitta affärer och leverantörer och testa lösningar i nya affärs- och innovationsmiljöer. Det övergripande målet för projektet är att positionera Sverige som ett ledande och innovativt land inom mobilitet och hållbarhet och ge svenska företag tillgång till innovation, partnerskap, kunder och beslutsfattare för att accelerera företagens tillväxt. Förväntade effekter och resultat: Resultatet av projektet förväntas att erhållas i flera dimensioner, bl.a.: - Samarbeten med Singaporianska universitet för forskning och testning; - Partnerskap med intresseorganisationer i det lokala ekosystmet inom mobilitet i Singapore; - Tillgång till nya sälj- och innovationsmarknader för högpotentiella och nystartade företag inom mobilitet; - Ingångar till nya leverantörer och producenter för högpotentiella och nystartade företag inom mobilitet; - Kunskapsinhämtande från den Singaporianska marknaden för mobilitet för svenska företag och myndigheter. Upplägg och genomförande: Projektet består av fem övergripande faser: 1. Mobilisering och sammanställning av rapport; 2. Urvalsprocess av deltagare; 3. Förberedelser och coaching av utvalda bolag; 4. Delegationsresa till Singapore för att möte intressenter och säkra kontakter; 5. Stöttande i uppbyggnad av roadmap för att kapitalisera på lärdomar och möjligheter. Projektet kommer att starta under Q3 2023 och sträcka sig till Q1 2024. Faserna är uppbyggda för att optimera deltagande företags möjligheter att förbereda sig, genomföra och ta tillvara på internationaliseringscoaching och delegationsresa.Abstract: Purpose and goal: The project aims to enable Swedish companies in the start-up phase within mobility solutions to take part in international markets to further develop innovative capacity, find businesses and suppliers and test solutions in new business and innovation environments. The overall goal of the project is to position Sweden as a leading and innovative country in mobility and sustainability and give Swedish companies access to innovation, partnerships, customers and decision makers to accelerate the companies´ growth. Expected results and effects: The result of the project is expected to be obtained in several dimensions, including: - Collaborations with Singaporean universities for research and testing; - Partnerships with interest organizations in the local mobility ecosystem in Singapore; - Access to new sales and innovation markets for high-potential and start-up companies in mobility; - Connections with new suppliers and producers for high-potential and start-up companies in mobility - Gathering knowledge from the Singaporean market for mobility for Swedish companies and authorities. Approach and implementation: The project consists of five overall phases: 1. Mobilization and compilation of report, 2. Selection process of participants, 3. Preparation and coaching of selected companies, 4. Delegation trip to Singapore to meet stakeholders and secure contacts, 5. Support in building roadmap to capitalize on lessons learned and opportunities. The project will start in Q3 2023 and extend to Q1 2024. The phases are structured to optimize the opportunities of participating companies to prepare, implement and take advantage of internationalization coaching and delegation travel.
Item type:

Powered by Koha