VTI National Transport Research Database

Tillståndsbedömning och orsaksanalys av sättningar på järnväg med InSAR (Railway condition monitoring and analysis of settlements using InSAR)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2023-09-01 -- 2026-08-31 ; 5 000 000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 2023-01253
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Projektet ska undersöka InSAR (Interferometric Synthetic-Aperture Radar) för att komplettera befintliga metoder för tillståndsövervakning och preventivt underhåll av järnvägen. Syftet med studien är att analysera historisk InSAR data vid järnvägsspår och faktorer som kan påverka spårtillstånd: geotekniska, geologiska, klimatmässiga och konstruktionsmässiga. Projektets mål är att förstå och förutspå sättningsrelaterad problematik på järnvägsnätet med hjälp av dessa tekniker. Förväntade effekter och resultat: Projektet kommer bidra med nya tekniker inom InSAR för att komplettera tillståndsövervakning av järnvägen. Studierna ska bidra med kunskap om påskyndande faktorer för sättningar av spåren vilket ger mer marginal för att planera underhåll. Resultaten kan användas vid nybyggnation av spår till exempel genom att välja placering med goda förutsättningar. Med projektets metoder kan orsaker till upprepade spårlägesfel undersökas, vilket ger beslutsstöd om större åtgärdsinvesteringar. Upplägg och genomförande: Projektet har tre delprojekt som ska undersöka rälsens tillstånd på nationell och regional nivå och för några särskilda rälsavsnitt som utsätts för upprepade lägesfel. Projektet inleds med den nationella studien. Eftersom resultaten från de andra delstudierna kan ha betydelse för den nationella studien ska den fortsätta löpande under projektperioden. Studien kommer att utnyttja GIS-verktyg för att undersöka korrelationen mellan uppmätta differentialsättningar och olika påskyndande faktorer.Abstract: Purpose and goal: The project will investigate InSAR (Interferometric Synthetic-Aperture Radar) to complement existing methods of railway condition monitoring and preventive maintenance. The purpose of the study is to analyze historical InSAR data on railway tracks and the factors that can affect track condition: geotechnical, geological, climate-related and structural. The goal of the project is to understand and anticipate settlement related problems for railway infrastructure through these techniques. Expected results and effects: The project will contribute with new techniques within InSAR to complement railway condition monitoring. The research will contribute to knowledge of accelerating factors to settlement, giving larger margins for maintenance planning. The results can be used in the construction phase, for example by choosing areas with good prerequisites. Using methods from the project, causes for repeated misalignment can be investigated, which can be used as decision support for large maintenance investments. Approach and implementation: The project has three sub-projects investigating track condition on a national and regional level and for a few relevent track sections that repeatedly have vertical misalignment. The project begins with the national study. Since the results from the other two sub-projects may have an impact on the national study, it will continue through the whole project period. The research will use GIS tools to investigate the correlation between measured differential settlements and accelerating factors.
Item type:

Powered by Koha