VTI National Transport Research Database

Nordiskt initiativ för hållbara vägmaterial (Nordic Initiative for Sustainable Road Materials (NISRoM))

  • Zhu, Jiqing
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2023-10-01 -- 2024-03-31 ; 300 000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 2023-01737
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Detta projekt syftar till att skapa ett samarbetsnätverk för hållbara vägmaterial för att främja samarbete inom forskning och högre utbildning. För att uppnå detta syfte kommer projektet att: (1) identifiera områden av gemensamt intresse, (2) definiera nätverkets struktur och arbetsprocedurer, inklusive kommunikationsprotokoll, (3) etablera en grund för fortsatt samarbete, och (4) identifiera potentiella framtida samarbetspartners och etablera en strategi för eventuell utökning av nätverket. Förväntade effekter och resultat: Med detta projekt kommer ett samarbetsnätverk för hållbara vägmaterial att initieras. På lång sikt kommer detta nätverk att ha möjlighet att utökas till en bredare omfattning inom hållbar transportinfrastruktur. Detta projekt kommer att bidra till att etablera en sådan strategisk internationell samarbetsplattform och stödja utbytet av innovationer. Upplägg och genomförande: I detta projekt kommer regelbundna möten, både fysiska och digitala (webinar), att organiseras inom projektgruppen. Mötestiden kommer att ägnas åt att identifiera specifika samarbetsområden, definiera arbetsprocedurer, planera uppföljningsåtgärder, initiera gemensamma projektförslag och identifiera potentiella framtida samarbetspartners.Abstract: Purpose and goal: This project seeks to create a core collaboration network for sustainable road materials. The aim is to foster collaboration in research and higher education. To achieve this aim, the project will: (1) identify areas of common interest, (2) define the network’s structure and working procedures, including communication protocols, (3) establish a solid foundation for continued collaboration, and (4) identify potential future collaborators and establish a strategy for outreach. Expected results and effects: With this project, a core collaboration network for sustainable road materials will be initiated. In the long term, this core network will hold the possibility of being extended to a broader scope within sustainable transport infrastructure. This project will contribute to establishing such a strategic international collaboration platform and support the innovation exchange. Approach and implementation: In this project, regular meetings, both physical and digital (webinar), will be organised within the project team. The meeting time will be dedicated to identifying the specific collaboration topics, defining work procedures, planning follow-up actions, initiating joint project proposals, and identifying potential future collaborators.
Item type:

Powered by Koha