VTI National Transport Research Database

Cykellycka utan luckor - trygg och barriärfri cykling på landsväg (Cycling on rural roads - removing barriers)

  • Kircher, Katja
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2023-11-01 -- 2024-10-31 ; 949 750 kronorRegistration number:
  • Vinnova 2023-03045
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Med omkörning av cyklister på landsväg som exempel utvecklar och tillämpar projektet ett koncept för att identifiera och kvantifiera barriärer som gör cykling otrygg och föreslår åtgärder som kan leda till ökad trygghet. Detta innefattar en identifiering av barriärer för cykling på landsbygd, uppskalning till samhällsnivå, samt åtgärdsidentifiering och testning som ska leda till åtgärdsimplementering. Projektets övergripande mål är att göra landsvägsnätet mer tillgängligt för aktivt resande. Förväntade effekter och resultat: Projektet resulterar i en systematisk, människocentrerad process för att identifiera hinder och lösningar för aktiv transport på landsbygd och deras effekt på samhällsnivå. På sikt kan projektets resultat bidra till att aktiva resenärers upplevelse beaktas i utformningen av transportsystemet. Detta kan leda till en ökad andel av cykling och annan aktiv transport på landsbygd, vilket gynnar klimatet, folkhälsan, inkluderingen och ekosystemet. Upplägg och genomförande: Identifikation av barriärer och möjliga åtgärder sker med hjälp av empiriska data samt i workshops med olika aktörer med relevant ämneskunskap utifrån ett mänskligt beteendeperspektiv. Med hjälp av ett GIS-baserat verktyg genomförs effektmätningar av potentialen för ökad aktiv transport och tillgänglighet om barriärerna överbryggas. Några av de föreslagna åtgärderna kommer att testas i en innovativ cykelsimulator som möjliggör realitetsnära cykling för en immersiv upplevelse. Abstract: Purpose and goal: Using overtaking of cyclists on roads as an example, the project develops and applies a concept to identify and quantify barriers that make cycling unsafe and proposes measures that can lead to increased safety. This includes an identification of barriers to cycling in rural areas, scaling up to the community level, as well as identification and testing of countermeasures that may lead to implementation. The overall objective of the project is to make the road network more accessible for active travel. Expected results and effects: The project results in a systematic, human-centered process to identify obstacles and solutions for active transport in rural areas and their impact at the community level. In the long term, the project´s results can contribute to active travellers´ experience being taken into account in the design of the transport system. This can lead to an increased share of cycling and other active transport in rural areas, which benefits the climate, public health, inclusion, and the ecosystem. Approach and implementation: Identification of barriers and possible measures is done with the help of empirical data and in workshops with various actors with relevant subject knowledge based on a human behaviour perspective. With the help of a GIS-based tool, impact measurements are carried out to assess the potential for increased active transport and accessibility if the barriers are removed. Some of the proposed measures will be tested in an innovative cycling simulator that enables realistic cycling with an immersive experience.
Item type:

Powered by Koha