VTI National Transport Research Database

Utbildning i samverkan för stärkt kompetensförsörjning i järnvägs- och kollektivtrafikbranschen (Education in collaboration for strengthened competence management in railway and public transportation)

  • Peterson, Anders
  • Linköpings universitet, Universitet eller högskola, 202100-3096
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2023-01-01 -- 2025-06-30 ; 1 800 000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 2022-02437
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Projektets syfte är att bättre möta upp kompetensbehoven i järnvägs- och kollektivtrafikbranschen med studenter som läser kurser och utbildningsprogram inom kommunikations- och transportsystem. Projektets mål är att: 1. utveckla och dokumentera en modell för utbildningssamverkan med branschen. 2. öka synligheten av järnvägs-/kollektivtrafikbranschen i utbildningarna. 3. öka studenternas kompetens om branschen och dess utmaningar med en ny branschspecifik kurs. 4. öka utbildningsprogrammens attraktivitet och höja antalet inskrivna studenter. Förväntade effekter och resultat: Vi kommer under projektet att testa de nya delarna i utbildningen som utvecklas i samarbete med branschaktörerna. Redan under projektet kommer därmed direkt nytta tillfalla studenterna. Det finns ett stort behov inom branschen att jobba med kompetensförsörjningen och därför ser vi goda möjligheter för att samverkan under de former som byggs upp under projektet i stor utsträckning ska kunna fortsätta efter projektet. Samarbetsmodellen och aktiviteterna som utvecklas dokumenteras löpnade under projektet och sammanställs i en slutrapport, som andra kan ta del av. Upplägg och genomförande: Fem arbetspaket: I. UTVECKLING AV SAMVERKSANSMODELL OCH KUNSKAPSÖVERFÖRING lägger grunden för hur vi kommer att arbeta inom projektet. II. STÄRKT BRANSCHKOPPLING I BEFINTLIGA UTBILDNINGSPROGRAM OCH KURSER sker via översyn av befintliga program, där vi identifierar utvecklingspotential. III. UTVECKLING AV NY GRUNDKURS OM KOLLEKTIVTRAFIK OCH JÄRNVÄG sker med avsedd kursstart ht 2023. IV. PRAKTIK OCH EXJOBB I BRANSCHEN erbjuds tillsammans med branschaktörerna. V. REKRYTERING till utbildningarna genom att tydliggöra karriärmöjligheter i branschen. Abstract: Purpose and goal: Aim of the project is to better match the competence needs in the railway and public transport industry with students at courses and educational programs in communication and transport systems. The objectives are to: 1. develop and document a model for collaboration between university and industry. 2. increase the visibility of the railway/public transport industry in the courses. 3. increase knowledge about the industry and its challenges through a new industry-specific course. 4. increase the attractiveness of the education programs and increase the number of enrolled students. Expected results and effects: We will implement the new developed parts successively in existing educational programs together with industry stakeholders, meaning that students will benefit from the project directly. There is a large demand within the industry to develop competence provision and therefore we believe there are good possibilites to continue the collaboration built-up in the project also after the project has ended. The collaboration model and the developed activities are continously documented through out the project and will be compiled in a final report, which can be shared with others. Approach and implementation: Five workpackages: I. DEVELOPMENT OF MODELS FOR COLLABORATION AND KNOWLEDGE TRANSFER decides how we will work in the project. II. IMPROVED INDUSTRY CONNECTION IN EXISTING EDUCATIONAL PROGRAMS AND COURSES is done via a survey of existing education, where we identify development potential. III. DEVELOPMENT OF A NEW CANDIDATE COURSE ON PUBLIC TRANSPORT AND RAILWAY is done with intended course start fall 2023. IV. INTERNSHIPS AND THESIS PROJECTS IN THE INDUSTRY are offered together with the industry. V. RECRUITMENT to the educational programs via better information on career opening.
Item type:

Powered by Koha