VTI National Transport Research Database

Adjungerad lektor i geodynamik med fokus på av tåginducerade markvibrationer (Adjunct Lecturer in Geodynamics focus on train-induced ground vibrations)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-11-22 -- 2026-11-22 Registration number:
  • Trafikverket 2023/124076
Subject(s): Notes: Tidigare diarienummer 2022/130632. Previous registration number 2022/130632.Abstract: Adjungerat lektorat i geodynamik vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) avser upprätthålla samt förstärka samarbetet mellan Trafikverket och akademin gällande forskning och innovation med fokus på brister och utvecklingsbehov inom stora järnvägsprojekt. Lektoratet syftar till att bidra till ett mer holistiskt synsätt av tåginducerade markvibrationer ställt till behov och kravställning av förstärkt lös undergrund. Med mål att: kunskapsutveckla bransch inom ämnesområdet geodynamik, bidra till en effektivare planeringsprocess och det övergripande transportpolitiska målet om en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv. Lektoratet är också kopplat till det internationella arbete som sker inom järnvägsteknik och geodynamiska aspekter avseende grundläggning. Vidare är ett stärkt samarbete med akademin också ett sätt att skapa intresse hos branschen för Trafikverket som framtida arbetsgivare och/eller uppdragsgivare.Abstract: Adjunct Lector in Geo Dynamics at the Royal Institute of Technology (KTH) focusing on maintaining and enhancing cooperation between the Swedish Transport Administration and higher education institutes regarding research and innovation for the development of large railway projects. The lectureship aims to contribute a more extensive approach to train-induced ground vibrations according to the needs and requirements of reinforced ground. With the aim of: developing knowledge within the field of geodynamics, contributing to a more efficient planning process and achieving the overall transport goals of a socio-economic efficiency and long-term sustainable transport for citizens and businesses. The lectureship has a focus on international work in railway engineering and the geodynamic aspects of foundations. Furthermore, an enhanced collaboration with higher education institutes is a way to create interest for the Swedish Transport Administration for the development in the industry.
Item type:

Powered by Koha