VTI National Transport Research Database

Adjungerad lärare LTU och Risk på mekanisk uppspräckning och påverkan på tätning (Adjunct teacher at LTU and Risk for mechanical fracturing and impact on rock-sealing)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-08-21 -- 2027-05-31 Registration number:
  • Trafikverket 2023/121151
Subject(s): Abstract: Byggande av transportinfrastruktur, såsom tunnelbyggandet, medför ofta avsänkning av grundvattennivåerna som kan påverka grundvattenförekomster, bebyggelse och ekosystem negativt. Till exempel, ett minskat grundvattentryck kan orsaka sättningar i byggnader och annan infrastruktur. Ökade grundvattengradienter kan leda till transport av föroreningar och grundvattenavsänkning kan leda till oxidation av föroreningar och naturligt förekommande ämnen som senare kan transporteras med grundvattnet ovanpå eller längs tunneln genom avvattningssystemet till recipient. Eftersom skyddsåtgärder för att minimera inläckage kan bli mycket kostsamma är det viktigt att ha god kunskap om bl.a. hydrogeologi, åtgärdens metodik och dess effektivitet så att rätt åtgärder vidtas. Det övergripande syftet med projektidén är metodikutveckling för bättre tätningsresultat vid sprickzoner och stora bergrum där risken på mekanisk uppspräckning och påverkan på tätning kan uppstå, så att injekteringen blir mera kostnadseffektivt och att miljöbelastningen minskar. T.ex. att minska infiltration med dricksvatten, som kommer bli en dyrbar resurs pga klimatomställning.Abstract: Construction of transport infrastructure, such as the construction of tunnels, often leads to a lowering of groundwater levels, which can negatively affect groundwater aquifers, infrastructure and ecosystems. For example, a decrease in groundwater pressure can cause subsidence in buildings and other infrastructure. Increased groundwater gradients can lead to transport of contaminants and groundwater subsidence can lead to oxidation of contaminants and naturally occurring substances that can later be transported with the groundwater on top of or along the tunnel through the drainage system to the recipient. Since protective measures to minimize infiltration can be very costly, it is important to have good knowledge of e.g. hydrogeology, the methodology of the measure and its effectiveness so that the right measures are taken. The overall aim of the project idea is methodology development for better sealing results in fracture zones and large rock spaces where the risk of mechanical cracking and impact on sealing may occur, so that the grouting becomes more cost-effective and the environmental impact is reduced. For example. to reduce infiltration with drinking water, which will become a precious resource due to climate change.
Item type:

Powered by Koha