VTI National Transport Research Database

InfraAwards 2023 Innovationstävling inom cirkularitet (InfraAwards 2023 - Innovation competition in circularity)

  • Lekarp, Fredrik
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2023-03-06 -- 2023-12-22 ; 550 000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 2023-00576
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Syftet med InfraAwards2023 är att genom en innovationstävling ta fram cirkulära lösningar inom transportinfrastrukturen. Projektets mål är att genomföra innovationstävlingen och att utse ett vinnande bidrag, som i ett senare skede kan ges möjlighet att söka medel för vidareutveckling mot implementering. Förväntade effekter och resultat: Projektets förväntade resultat är en väl genomförd innovationstävling med utsedd vinnare. Innovationstävlingen bidrar till att ta fram cirkulära lösningar inom transportinfrastrukturen. Lösningarna ska fungera som hållbara alternativ till dagens etablerade byggmaterial och metoder, främja klimatneutralitet samt väga in aspekter som tillgänglighet, säkerhet och drift & underhåll. Innovationstävlingen bidrar även genom att påskynda processen för att skapa innovativa lösningar, stimulera till kreativitet och nytänkande samt multidisciplinär samverkan. Upplägg och genomförande: Projektet inleds med bildande av arbetsgrupp samt fastställande av vilken typ av innovativ lösning inom cirkuläritet som ska efterfrågas. Projktgruppen fastställer även målgrupper, tävlingspris, marknadsföringskanaler och strategi för vidareutveckling av bidragen. Tävlingens vinnare utses av en jury, bestående av bedömare från såväl anläggningsbranschen som beställare. Tävlingen avslutas med en prisutdelningsceremoni där vinnaren får motta ett pris. Vinnaren får även möjlighet att söka enskilt projekt från InfraSweden för att vidareutveckla sin innovation.Abstract: Purpose and goal: The purpose of InfraAwards2023 is to develop circular solutions within the transport infrastructure through an innovation competition. The objective of the project is to carry out the innovation competition and to appoint a winning proposal, which at a later stage can be given the opportunity to seek funds for further development towards implementation. Expected results and effects: The project´s expected result is a well-executed innovation competition with a designated winner. The innovation competition contributes to developing circular solutions within the transport infrastructure. They will act as sustainable alternatives to today´s established building materials and methods, promote climate neutrality and consider aspects such as accessibility, safety, and operation & maintenance. The competition also contributes by speeding up the process for creating innovative solutions, stimulating creativity as well as multidisciplinary cooperation. Approach and implementation: The project begins with the formation of a working group and the determination of the type of innovative solution within circularity to be requested. The project group also determines the target groups, competition price, marketing channels and strategy for further development of the contributions. The winner is selected by a jury, consisting of evaluators from both the construction industry and the client. The competition ends with an award ceremony where the winner receives a prize. The winners can also apply for a project from InfraSweden to further develop their innovation.
Item type:

Powered by Koha