VTI National Transport Research Database

SPORTS- Swedish Port Transport Solutions

  • Benrick, Patrik
  • Göteborgs Hamn AB, Svenskt företag eller organisation, 556008-2553
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2023-01-15 -- 2023-10-30 ; 1 174 912 kronorRegistration number:
  • Vinnova 2022-03577
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Syftet och målet med projektet är att finna lösningar som har tydlig effekt på framtidens gröna och smarta hamn. Identifieringen av lösningar har skett längs hela logistikkedjan (fartyg till havs, fartyg vid kaj, aktiviteter inom terminalen samt anslutande landtransporter med väg och järnväg och inom ett flertal teknikområden (elektrifiering, energiproduktion, effektiva flöden, automatisering samt digitalisering). Fokus har varit att visa på vilken potential som finns med redan framtagna tekniska lösningar och på sätt inspirera till förbättring på kort och medellång sikt. Förväntade effekter och resultat: Resultatet av projektet är en web-publikation som utgörs av lika delar kunskapsbyggande som inspirerande underlag kring relevanta insatser för att skapa framtidens gröna och smarta hamn. Projektet beskriver dels nuläget gällande grön och smart hamnlogistik, dels hur framtidens gröna och smarta hamn ser ut. Bland resultaten syns potentialen avseende minskade utsläpp för en logistikkedja före och efter genomförda förbättringar. Projektet kommer att inspirera planerare inom hamn, sjö- och landtransporter hos såväl näringslivet som hos kommun, region och statliga myndigheter. Upplägg och genomförande: Projektet har genomförts i samarbete med aktörer längs hela logistikkedjan. Detta har varit ett mycket gynnsamt arbetssätt, då olika aktörer helt naturligt bär in de utmaningar och lösningar som är mest relevanta för respektive aktör. Just att projektet har studerat insatser längs hela logistikkedjan är betydelsefullt för att åstadkomma förbättringar. Datainsamling har skett genom en omfattande omvärldsanalys, inklusive flera intervjuer och studiebesök till olika relevanta aktörer. Tidsmässigt har just den biten varit utmanande, att få tillgång till relevanta aktörer.Abstract: Purpose and goal: The purpose and goal of the project is to find solutions that have a clear effect on the green and smart port of the future. The identification of solutions has taken place along the entire logistics chain (ships at sea, ships at quay, activities within the terminal as well as connecting land transport by road and rail and in several technical areas (electrification, energy production, efficient flows, automation and digitalisation). Focus has been to demonstrate the potential that exists with already developed technical solutions, to inspire improvement in the short and medium term. Expected results and effects: The result of the project is a web publication that is equal parts knowledge-building and inspiring information about relevant efforts to create the green and smart port of the future. The project partly describes the current situation for green and smart ports, and partly what the green and smart port of the future looks like. The results show the potential for reduced emissions for a logistics chain before and after implemented improvements. The project will inspire planners in port, sea and land transport in the business community as well as in local, region and government authorities. Approach and implementation: The project has been carried out in collaboration with actors along the whole logistics chain. This has been a favorable way of working, as different actors naturally bring in the challenges and solutions that are most relevant to them. The fact that the project has studied efforts along the whole logistics chain is significant for bringing about improvements. Data collection has taken place through an extensive strategic analysis, including several interviews and study visits to various relevant actors. Getting access to relevant actors has been the main challenge of the project.
Item type:

Powered by Koha