VTI National Transport Research Database

Vision Zero by Sweden

  • Nissen, Linus
  • Sveriges export- och investeringsråd, Offentliga korporationer och anstalter, 262000-1194
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2023-04-01 -- 2023-09-30 ; 484 500 kronorRegistration number:
  • Vinnova 2023-00871
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Vision Zero by Sweden är ett planerat trafiksäkerhetsprogram som syftar till att befästa Sveriges ledande position på trafiksäkerhetsområdet globalt, detta med övergripande målsättning att reducera antalet dödsfall och allvarligt skadade i trafiken runt om i världen. Denna förstudie syftar till att sätta ramverk, styrning, organisation och tidsplan för ett sådant vägsäkerhetsprogram samt att förankra arbetet med relevanta företag, dels genom skapande av en styrgrupp och även genom direkta dialoger med flertalet företag inom området. Förväntade effekter och resultat: Ökad export av svenska trafiksäkerhets- och mobilitetslösningar,; Attrahera utländska företag och investerare till Sverige inom vägsäkerhet och mobilitet; Bidra till måluppfyllelse av Stockholmsdeklarationen; Bidra till måluppfyllelse av nationella SDG (hållbarhets) mål; Stimulera globalt kunskapsutbyte och innovationssamarbeten (R&D&I); Knyta internationella aktörer på området närmre Sverige och initiera nya strategiska samarbeten, Skapa en samlingsplats för ökat utbyte och samarbete mellan svenska nyckelaktörer. Upplägg och genomförande: Projektet kan delas in i följande arbetspaket: 1)mål och strategi; 2)förankring med bolag/industri; 3)förslag på organisation och styrning: a.etablering av referensgrupp med representanter från industrin, b.Konkretisera och formalisera samarbetsformer, c.Utarbeta budget och förslag på finansiering; 4)Ta fram programinnehåll och aktiviteter inkl beskrivning av de tre modulerna: Aktiviteter, Marknadsprioritering, Tidsplan; 5) Genomföra en främjandeaktivitet i anslutning till Vision Zero konferensen i Juni. Abstract: Purpose and goal: Vision Zero by Sweden is a planned road safety program that aims to consolidate Sweden´s leading position in the field of road safety globally, with the overall objective of reducing the number of deaths and serious injuries in traffic around the world. This feasibility study aims to set the framework, governance, organization and timetable for such a road safety program and to anchor the work with relevant companies, partly through the creation of a steering group and also through direct dialogues with the majority of companies in the area. Expected results and effects: Increased export of Swedish traffic safety and mobility solutions,; Attract foreign companies and investors to Sweden in road safety and mobility,; Contribute to goal fulfillment by Stockholmsdeklarationen,; Contribute to fulfillment of national SDG (sustainability) objective,; Stimulate global knowledge exchange and innovation collaborations (R&D&I),; onnect international actors in the area closer to Sweden and initiate new strategic collaborations,; Create a platform for increased exchange and collaboration between Swedish key actors. Approach and implementation: The project can be divided into the following work packages: 1) objective and strategy, 2) anchoring with company/industry, 3) proposal for organization and governance: a. establishment of reference group with representatives from industry, b. Concretize and formalize forms of cooperation, c. Prepare budget and proposal for funding; 4) Produce program content and activities including description of the three modules: Activities, Market prioritization, Tidsplan; 5) A trade promotion activity in conjunction with the Vision Zero conference in June.
Item type:

Powered by Koha