VTI National Transport Research Database

Bygglogistik för ökad resurshushållning och transporteffektivitet genom aktörssamverkan (BÖRjA) (Construction logistics for increased resource utilization and transport efficiency)

  • Åkerberg, Amanda
  • Ragn-Sells Recycling AB, Svenskt företag eller organisation, 556057-3452
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2023-05-08 -- 2025-07-03 ; 6 996 721 kronorRegistration number:
  • Vinnova 2023-00519
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Syftet med detta projekt är att förse byggbranschen med kompletta logistiklösningar (fysiska och informationsdelning samt affärsmodeller och policys) som möjliggör cirkulära materialflöden för ökad resurshushållning och ökad transporteffektivitet. Mål: *Minska avfallsmängder & miljöpåverkan i linje med Sveriges cirkulär ekonomi-strategi *Ökad resurshushållning och transporteffektivitet genom bättre informationsdelning, sortering & insamling Förväntade effekter och resultat: *Teoretiskt och/eller praktiskt testade lösningar i form av tjänster, produkter och processer för ökad resurshushållning *Nya processer och tjänster för datadelning och planering som ger ökad samverkan mellan aktörerna som möjliggör minskad klimatpåverkan genom koordinering av transporter *Kartläggning och förslag på incitament via styrmedel för att främja resurseffektivitet och effektiv datadelning *Nya affärsmodeller för ökad resurseffektivitet, återbruk och återvinningsgrad och samtidigt öka samarbetet över affärsekosystemet Upplägg och genomförande: Genom en kombination av iterativ aktionsforskning i tre byggfaser (planering, utförande, rapportering) tillämpat på tre typer av byggprojekt (nybyggnation, renovering resp. rivning) och policy- respektive affärsmodell lab ser framtidens skalbara cirkulära lösningar dagens ljus.Abstract: Purpose and goal: ** Denna text är maskinöversatt ** The purpose of this project is to provide the construction industry with complete logistics solutions (physical and information sharing as well as business models and policies) that enable circular material flows for increased resource management and increased transport efficiency. Objectives: *Reduce waste quantities & environmental impact in line with Sweden´s circular economy strategy *Increased resource management and transport efficiency through better information sharing, sorting & collection. Expected results and effects: ** Denna text är maskinöversatt ** *Theoretical and/or practically tested solutions such as services, products and processes for increased resource management *New processes and services for data sharing and planning that provide increased collaboration between actors enabeling reduced climate impact through coordination of transportation *Mapping and proposal for incentives via policy instruments to enable resource efficiency and efficient data sharing *New business models for increased resource efficiency and increased collaboration across the business ecosystem. Approach and implementation: ** Denna text är maskinöversatt ** Through a combination of iterative action research in three construction phases (planning, execution, reporting) applied to three types of construction projects (new construction, renovation as well as demolition) Through a policy - and a business model lab, future scalable circular solutions see the light of day.
Item type:

Powered by Koha