VTI National Transport Research Database

Den restorativa resan – Doktorandstudier 2023-2028 (The restorative journey)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-12-01 -- 2028-12-15 Registration number:
  • Trafikverket 2023/35283
Subject(s): Abstract: Inom ramen för förstudien "Stressreducerande transportmiljöer" gjordes en inledande litteraturstudie som visade att sökningar på stress kopplat till infrastruktur gav mycket få sökträffar. Det pekar på att det saknas forskning inom området som förstudien behandlar. Förstudien har identifierat flera olika områden som är intressanta för fortsatt forskning. Projektet avser därför att gå vidare med forskning i form av en fördjupning bestående av två huvudstudier. Studierna avser att utföras inom ramen för en industridoktorandtjänst. Den restorativa resan avser innefatta två fördjupade huvudstudier: i. Resa på bilväg. ii. Resa på gång- och cykelväg. Hypotesen är att transportmiljöer kan bli mindre stressande och mer restorativa (d.v.s. återhämtande) än vad de är idag. Kunskap om vad som upplevs som stressande respektive restorativt skulle kunna bidra till att skapa ett samhälle som är inkluderande och inte bidrar till psykisk ohälsa. Därigenom skulle transportmiljöer kunna bidra till social hållbarhet och ett jämlikare samhälle. Genom de två huvudstudierna undersöks vad som upplevs som stressande respektive restorativt i den fysiska miljön. Kunskapen inhämtas genom att studera enskilda delar såväl som miljöerna som helhet. Inom båda huvudstudierna utförs två fallstudier. Sammantaget utgörs arbetet av fyra fallstudier; en för stadslandskap och en för landsbygd för respektive transportslag. Med landsbygd avses en väg i en landsbygdsdominerad miljö t ex väg E6 genom Bohuslän. Med stadsbygd avses resa genom en större stad med mycket trafik och många stimuli exempelvis Göteborg eller Trollhättan. I samtliga fyra fallstudier kommer helhetsmiljöer i landskapet inklusive noder, stopp eller rastplatser att studeras. Studierna kommer att inkludera upplevelsen från både vägen och sidoområdet. Genom de fyra fallstudierna undersöks vad som upplevs som stressande respektive restorativt i den fysiska miljön. Kunskapen från studierna kan användas för att utveckla planeringen av hur transportmiljöer kan bli mindre stressande. Därigenom kan en mer restorativ utformning för transportmiljöer skapas.Abstract: Within the framework of the pilot study "Stress reducing transport Environments", an initial literature study was conducted. It showed that searches for stress linked to transportation gave very few direct results. This indicates that there is a lack of research in the area. The pilot study identified several fields for further studies. This project intends to take one of the identified areas further by combining two major studies. The major studies will be: i. A journey by car on a road ii. A journey on a bicycle- or pedestrian route The hypothesis is that transport environment can be less stressful and more restorative than they are today. Knowledge of what is perceived as stressful and restorative could help create a society that is inclusive and does not contribute to mental illness. In this way, transport environments could contribute to social sustainability. The two main studies investigate what is perceived as stressful and restorative in the physical environment. Knowledge is acquired by studying individual parts as well as the entire environment. In both main studies, two case studies will be performed. Overall, the work consists of four case studies; one in an urban landscape and one in a rural landscape for each mode of transport. Rural refers to a road in a rural-dominated environment. Urban areas refer to travelling through a larger city with a lot of traffic and many stimuli. In all four case studies, holistic environments in the landscape including nodes, stops or rest areas will be studied. The studies will include the experience from both the road and the side area. The four case studies examine what is perceived as stressful and restorative in the physical environment. The knowledge from the studies can be used to develop the planning of how transport environments can become less stressful.
Item type:

Powered by Koha