VTI National Transport Research Database

HelsingBotica - förstudie datadelning för förbättrad mikromobilitet och leveransrobotar i Helsingborgs stad (HelsingBotica - Prestudy on Data Sharing for Improved Micromobility and Delivery Robots in the City of Helsingborg)

  • Rudmark, Daniel
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: 2023-01168 ; 2023-05-15 -- 2023-12-31 ; 1 400 000 kronorRegistration number:
  • Vinnova
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Projektet syftar till att bidra till utvecklingen av infrastruktur för framtidens fordon genom att utveckla förmågor för datadelning mellan mikromobilitet och staden. För att åstadkomma detta kommer projektet identifiera genomförbara pilottester för leveransrobotar i Helsingborgs stad samt visa hur data utväxlas genom MDS-standarden. Projektet kan också bidra till utvecklingen av gång- och cykelinfrastruktur för framtidens fordon då en central del är att utveckla förmågor för datadelning mellan mikromobilitet och staden. Förväntade effekter och resultat: Ett innovativt och genomförbart pilotprojekt, där innovativa och genomförbara pilottester och datautbyte med leveransrobotar genomförs. Arbetet med Mobility Data Specification (MDS) ger dessutom Univrses och Hugo möjligheten att expandera internationellt, eftersom fler offentliga aktörer efterfrågar Open Mobility Foundation (OMF) standarder, samt hjälper Helsingborgs stad att bättre upphandla lösningar och identifiera behovet av ytterligare standardutveckling. Förstudien bidrar även till ökad förståelse kring hur data från olika fordon på GC-nätet kan samlas in. Upplägg och genomförande: Projektet utforskar datainsamling kring GC-vägar för visualisering och kartläggning. Tester utförs på Hugo i olika miljöer för att identifiera genomförbarhet av pilottester och utvärdera datadelning i MDS-format. Projektet djupdyker i stadens behov som kan mötas med leveransrobotar, utvecklar digitala regler och samarbetar med OMF för att påverka standarder och säkerställa återanvändning. Slutligen identifieras pilottester och en ansökan sammanställs.Abstract: Purpose and goal: The project aims to contribute to developing infrastructure for future vehicles by developing capabilities for data sharing between micromobility vehicles and the city. To achieve this, the project will identify feasible pilot tests for delivery robots in the city of Helsingborg and show how data is exchanged through the MDS standard. The project can also contribute to the development of pedestrian and bicycle infrastructure for future vehicles, as a central part is to develop capabilities for data sharing between micromobility and the city. Expected results and effects: An innovative and feasible pilot project, where innovative and feasible pilot tests and data exchange with delivery robots are carried out. The work with Mobility Data Specification (MDS) also allows Univrses and Hugo to expand internationally, as more public actors request Open Mobility Foundation (OMF) standards, and helps the city of Helsingborg to procure solutions better and identify the need for further standard development. The preliminary study also contributes to an increased understanding of how data from different vehicles on the GC network can be collected. Approach and implementation: The project explores data collection around GC pathways for visualization and mapping. Tests are performed on Hugo in various environments to identify the feasibility of pilot tests and evaluate data sharing in MDS format. The project dives deep into the needs of the city that can be met with delivery robots, develops digital rules, and collaborates with OMF to influence standards and ensure reuse. Finally, pilot tests are identified, and a proposal is compiled.
Item type:

Powered by Koha