VTI National Transport Research Database

Utveckling av byggledning i Vägverket 2005-2006

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2006-02-15 -- 2009-12-31 ; 370000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2006:2946
Subject(s): Online resources: Abstract: Förslag till fortsatt utveckling av Vägverkets byggledningsverksamhet: Byggbranschen har ett antal problemområden, som tydliggjorts i rapporten ”Skärpning gubbar”! För anläggningssidans del har motsvarande analys och förbättringsprogram beskrivits inom FIA (Förnyelse inom anläggningsbranschen). En viktig del av utvecklingsbehovet gäller brister i bygghandlingar och byggande. Dels är det vanligt med kvalitetsbrister av olika slag, dels är det alltför vanligt med kostnadsökningar från projektets tidiga skeden till dess att bygget färdigställts. Byggledaren har en viktig roll och skulle genom sin sammanhållande funktion i högre grad kunna medverka till att bristerna minskar. Genom GD-beslut från den 25 sept 2003 beslutades att ”Vägverket Konsult senast den 30 april varje år ska rapportera kunskapsläget inom området byggledning till GD.” Utvecklingen har befunnits lämplig att driva i projektform finansierad med Vägverkets FUD-medel. I denna inledande studie har Vägverkets byggledningsverksamhet kartlagts och behoven av byggledning de närmaste åren inventerats. Genom intervjuer med beställare och entreprenörer och genom diskussioner inom projekt- och styrgruppen har förbättringsmöjligheter identifierats. Av dessa bör vissa förbättringar kunna genomföras direkt, t ex tydligare projektspecifika befogenheter för byggledaren. Rapporten, daterad 2005-04-22, pekar också på viktiga förbättringsområden, som behöver ytterligare analyser för att rätt åtgärder ska kunna föreslås. Delar av förbättringsområdena kan sammanfattas i två övergripande utvecklingsområden, och utgöra förslag till fortsättning av utvecklingsarbetet; 1. Kompetensutveckling genom systematisering av erfarenhetsåterföring och utbildning Genom sammanställningar och analys av vanligt förekommande brister ska åtgärder föreslås i form av - utbildning - krav på systematisk erfarenhetsåterföring (gäller hela väghållningsprocessen!) 2. Utveckling av beställarens verktyg under byggprocessen Beställarens uppföljning av investeringsobjekten görs med olika hjälpmedel och görs heller inte på ett sådant sätt att analyser kan göras och slutsatser kan dras av orsakerna. Det är också viktigt att uppföljningen koncentrerar sig på det mest kritiska för respektive projekt. - Översyn och samordning av MSS (MätSedelSystem) och KDB (KalkylDataBas) samt förslag på regler för tillämpning. Systemen behöver samordnas bättre och tillämpningen bör vara generell och gälla alla regioner och deras byggledare. - Framtagande av mall för kategorisering av ÄTOR (Ändrings- och tilläggsarbeten). Det är viktigt att få ett bättre grepp om vilka dom viktigaste orsakerna till att entreprenaderna blir dyrare är. - Framtagande av mall för leveranskontroll/uppföljning. Mallen ska bestå av en leveransuppföljningsplan och vara baserad på en riskanalys av projektet och på entreprenörens val av produktionsmetoder.
Item type:

Powered by Koha