VTI National Transport Research Database

Klimatanpassning av järnvägsinfrastrukturunderhåll -(ClimRail) (Climate adaptation of railway infrastructure maintenance-(ClimRail))

  • Ahmadi, Alireza
  • Luleå tekniska universitet, Universitet eller högskola, 202100-2841
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2023-05-29 -- 2026-05-28 ; 2 525 000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 2023-00159
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: ClimRail syftar till att utveckla ett ramverk för beslutsstöd baserat på Reliability-Centered Maintenance för att anpassa järnvägsunderhållet till de negativa effekterna av klimatförändringar. Mål: -Utveckla och validera risk-baserade metoder för att bedöma klimatförändringens påverkan på spår samt identifiera sårbara sektioner. - Utveckla och validera ett beslutsstödsramverk för anpassning av underhåll med hjälp av RCM. -Testa metoderna på den svenska Malmbanan. -Se över regelverk för underhåll. - Implementera de utvecklade metoderna hos Trafikverket. Förväntade effekter och resultat: Resultatet ger en grund för att bedöma effektiviteten av underhålls- och säkerhetsåtgärder med tanke på klimatförändringar och rekommenderade underhållslösningar. Det förbättrar spårets tillgänglighet och förebygger störningar, vilket minskar kostnader och miljörisker. Projektets påverkan omfattar robusthet, miljö, socioekonomiska faktorer och konkurrenskraft. Genom att integrera klimathot i underhållsprogrammet förstärks spårets motståndskraft, funktionalitet och kapacitetsanvändning. Upplägg och genomförande: LTU ansvarar för projektledning, metod, konceptutveckling samt dokumentation, och industriparterna kommer att engageras i verifiering och testning av lösningarna. Dessutom kommer parterna att utbildas genom workshops och kurser för att använda de utvecklade metoderna och verktygen. Den utvecklade metodiken och verktygen förväntas implementeras i Trafikverkets processer i mitten av 2025. Ramverket, dess tillämpning och resultat kommer att granskas och revideras med hjälp av fastställda roller och ansvar, både internt och externt för Trafikverket.Abstract: Purpose and goal: The purpose of ClimRail is to develop a decision-support framework based on Reliability-Centered Maintenance (RCM) to adapt railway track maintenance to the adverse effects of climate change. The objectives: -Develop and validate a risk-based method to assess the impact of climate change on plain tracks and identify vulnerable sections -Develop and validate a decision-support framework for maintenance adaptation using RCM; -Test the methods on the Swedish Iron-ore line; -Review maintenance regulations and suggest changes; -Implement the developed methodologies at Trafikverket. Expected results and effects: The outcome provides a basis for assessing the effectiveness of maintenance and safety measures in view of climate change and recommended maintenance solutions. It improves track availability and prevents disruptions, which reduces costs and environmental risks. The project´s impact extends to robustness, environment, socio-economic factors, and competitiveness. Integrating climate threats into the maintenance program development process; strengthens the track´s resilience, functionality, and capacity utilization. Approach and implementation: LTU handles project management, method, concept development, and documentation, and the industrial partners will be engaged in the verification and testing of the solutions. In addition, the partners will be trained through workshops and courses to use the developed methodologies and tools. The developed methodology and tools are expected to be implemented into Trafikverket processes by Mid-2025. The framework, its application, and results will be reviewed and audited using established roles and responsibilities, both internal and external to Trafikverket.
Item type:

Powered by Koha