VTI National Transport Research Database

Förstudie - hur bidrar vi till ett lyckat införande av miljözon klass 3 (i Gamla stan, Stockholm)?

  • Lu, Jack
  • Lindholmen Science Park AB, Svenskt företag eller organisation, 556568-6366
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2023-06-14 -- 2024-01-31 ; 369 900 kronorRegistration number:
  • Vinnova 2023-00786
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Projektet syftar till att studera hur vi kan säkerställa en god tillgänglighet samt fungerande transportförsörjning av Gamla stan, trots införande av miljözon klass 3. Projektet ska undersöka vilka behov som finns och kan uppkomma för verksamheter och boende när regleringen införs i Gamla stan, ta fram lösningar för behoven samt utvärdera dess effekter och genomförbarhet. Lösningarna är därmed inte fördefinierade men ska dock vara så pass transporteffektiva att de matchar kraven från miljözon klass 3. Förväntade effekter och resultat: Förstudien förväntas resultera i en verktygslåda - en uppsättning av möjliga och realiserbara lösningar, som kan underlätta för implementering av miljözon klass 3, oavsett valt område. Ett ytterligare resultat är att ha identifierade lösningar specifikt för Gamla stan. Samtliga lösningar ska bidra till en optimering av hela transportsamhället utifrån ett transporteffektivitetsperspektiv. Resultat från projektet ska vara både generaliserbara och skalbara och ses som en vägledning för framtida införande av miljözoner i andra delar av Stockholm och i övriga svenska kommuner. Upplägg och genomförande: Arbetet leds av CLOSER i nära samarbete med Stockholm stad. Resterande projektdeltagare deltar genom att bidra med kunskap och behov utifrån deras roll. Projektet genomförs i tre arbetspaket: AP1 - projektledning, kommunikation, packetering och resultatspridning. AP2 - kartläggning av tidigare arbete och omvärldbevakning som är relevant för projektet. AP3 - samla aktörer och undersöka vilka behov som finns och kan uppkomma för verksamheter och boende när miljözon klass 3 införs i Gamla stan, ta fram lösningar på dessa behov samt utvärdera dess effekter och genomförbarhet. Abstract: Purpose and goal: The project aims to study how we can ensure good accessibility and a functioning freight transport in the Old Town, despite the implementation of zero emission zone. The project will investigate what needs that exists and may arise for businesses and residents when the zero emission zone is introduced in Gamla Stan, develop solutions for the needs and evaluate its effects and feasibility. The solutions are therefore not pre-defined but must however be transport efficient enough that they match the requirements of the zero emission zone. Expected results and effects: The pre-study is expected to result in a toolbox - a set of possible and realizable solutions, which can facilitate the implementation of zero emission zone, regardless of the chosen area. A further result is to have identified solutions specifically for Old Town. All solutions must contribute to the optimization of the entire transport system based on a transport efficiency perspective. Results from the project must be generalizable and scalable and be seen as a guide for the future implementations of zero emission zones in other parts of Stockholm and in other Swedish municipalities. Approach and implementation: The work is led by CLOSER in close collaboration with the City of Stockholm. Remaining project partners participate by contributing with their knowledge. The project is carried out in three work packages: WP1 - project management, communication, packaging and dissemination of results. WP2 - mapping of previous work and external monitoring relevant to the project. AP3 - gather actors and study what needs that exists and may arise for businesses and residents when the zero emission zone is introduced in Gamla Stan, develop solutions for the needs and evaluate its effects and feasibility.
Item type:

Powered by Koha