VTI National Transport Research Database

TransEmission Steg 2 (TransEmission Step 2)

  • Walian, Martin
  • Transemission Technology AB, Svenskt företag eller organisation, 559289-6038
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2023-05-18 -- 2024-05-17 ; 900 000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 2023-00372
Subject(s): Online resources: Abstract: Syfte och mål: Efter framgångsrikt pilotprojekt från Steg 1 avser nu TransEmission att skapa en fullständig lösning för transportföretag att automatisera och reducera CO2 utsläpp från transporter. Trafikverket har numera som krav att transportföretag och deras kunder digitalt redovisar sina CO2 utsläpp per order och vi vill med detta verktyg automatisera hela den processen. Därefter kommer vi använda datan för att komma med rekommendationer om hur företaget kan reducera utsläppen och göra omställningar mot hållbara transporter. Förväntade effekter och resultat: Steg 2 är ett direkt fortsättningsprojekt där lösningen kommer byggas ut ytterligare och skapa en slutlig produkt. I detta projekt kommer följande att uppnås: - Automatiserad utsläppsrapportering mot kund; - Integration av rapporter från ordersystem mot vår platform; - Bygga in vår egen Klimatkalkylator i vår platform/mjukvara; - Skapa en lösning som kan integreras i plattformen där förare rapporterar bränsletyp som är tankat efter tankning.; - Använda datan för att skapa förutsättningar för hållbara transporter. Upplägg och genomförande: Lösningen kommer att utvecklas och testas med vår samarbetspartner.Abstract: Purpose and goal: After the successful pilot project from Stage 1, TransEmission now intends to create a complete solution for transport companies to automate and reduce CO2 emissions from transportation. The Swedish Transport Administration now has as eligibility requirements that transport companies and their customers digitally report their CO2 emissions per order, and with this tool we want to automate the whole process. We will then use the data to come up with recommendations on how the company can reduce emissions and make changes towards sustainable transportation. Expected results and effects: Stage 2 is a direct continuation project where the solution will be expanded further and create a final product. In this project, the following will be achieved: - Automated emissions reporting to the customer; - Integration of reports from the order system to our platform; - Build our own Climate Calculator into our platform/software; - Create a solution that can be integrated into the platform where drivers report fuel type that is refueled after refueling.; - Use the data to create conditions for sustainable transportation. Approach and implementation: The solution will be developed and tested with our partner.
Item type:

Powered by Koha