VTI National Transport Research Database

Ökad säkerhet vid vägarbeten med hjälp av VägLEDande dynamiskt ljus (VägLED) (Lead the way)

  • Forward, Sonja
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-11-01 -- 2025-11-01 Registration number:
  • Trafikverket 2023/34125
Subject(s): Abstract: Sveriges vägnät är en farlig miljö och människans sinnen har under evolutionen utvecklats för miljöer som inte liknar den trafikmiljö som vi har idag. Här vill vi utnyttja människans naturliga förmåga att förstå sin omgivning och att skapa en tydligare miljö. Genom att använda dynamiskt ljus i trafikmiljön (tex olika mönster och våglängder) så vill vi på ett positivt sätt påverka förare till ett säkrare trafikbeteende. Vägledningen består av att dämpa bilisters stress och på så sätt få dem att köra lugnare förbi vägarbetet samtidigt som en tydligare vägledning underlättar för dem att passera detsamma på ett korrekt sätt. Projektet har valt att fokusera på vägarbeten eftersom de är viktiga exempel där bristande hastighetsefterlevnad och missförstånd leder till olyckor, vilket tydligt kan kopplas mot det som redovisas i Trafikverkets handlingsplan (3), ”Tydligare vägledning och bristande hastighetsefterlevnad”. Projektet förväntas bidra till ökad säkerhet vid vägarbeten, för såväl trafikanter som vägarbetare.Abstract: The Swedish road network is a dangerous environment, an environment in which the human mind is not properly prepared for. The human mind has evolved during evolution for environments that do not resemble the traffic environment we have today. In this project we want to utilize man's natural ability to understand his/her surroundings and to create a clearer environment. By using ‘dynamic light’ in the traffic environment (e.g., different patterns and wavelengths), we want to positively influence drivers to drive safely. The guidance consists of reducing motorists' stress and thus getting them to drive more calmly past roadworks. In addition to this the light will also provide them with a clearer guidance making it easier for them to pass road works in a correct manner. The project has chosen to focus on roadworks because they are important examples where lack of speed compliance and misunderstandings lead to accidents, which can be clearly linked to what is reported in the Swedish Transport Administration's action plan (3), "Clearer guidance and lack of speed compliance". The project is expected to contribute to increased safety during roadworks, for both road users and road workers.
Item type:

Powered by Koha