VTI National Transport Research Database

CycleSense Data för Effektiv och Hållbar Sista Mil-leveranser (CycleSense - Harnessing Data for Efficient and Sustainable Last-Mile Deliveries)

  • Clark, Anna
  • Trivector Traffic AB, Svenskt företag eller organisation, 556555-1701
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2023-08-15 -- 2025-07-31 ; 2 170 723 kronorRegistration number:
  • Vinnova 2023-01039
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: CycleSense-projektets huvudsyfte är att utveckla och testa affärsmodeller och tjänster för digitala el-godscyklar tillsammans med kunder. Eftersom det idag saknas tillgängliga data om godscyklar är en av målsättningarna att tillgängliggöra data och göra den användbar. Projektet kommer också att fokusera på att utveckla nya digitala tjänster för olika målgrupper och vidareutveckla och optimera godslastcyklar både i hårdvara och mjukvara. Förväntade effekter och resultat: CycleSense har en potential att bidra till att Sverige får en ledande roll i att använda digital teknik och energieffektiva fordon för att skapa en mer hållbar “sista mil” av logistikkedjan. Genom att digitalisera den optimala el-godscykeln och utveckla affärsmodeller och tjänster från digitala el-godscyklar kan projektet bidra till att effektivisera användningen av fordon, gaturum och väginfrastruktur. Upplägg och genomförande: CycleSense projektets övergripande målsättning är att utveckla och testa affärsmodeller och tjänster från digitala el-godscyklar tillsammans med kunder. Resultatmål för CycleSense är: Identifiera affärsmodell(er) för den uppkopplade godscykeln, med fokus på affärsmodeller från digitala tjänster; Utveckla och testa digitalisering av den optimala godscykeln och datainsamling i verklig miljö; Utveckla IT-arkitektur för insamling, analys och delning av data; Ta fram rekommendationer om hur digitala lastcyklar bättre kan integreras i logistikkedjor.Abstract: Purpose and goal: ** Denna text är maskinöversatt ** The main purpose of the CycleSense project is to develop and test business models and services for digital electric cargo bikes together with customers. As there is currently a lack of available data on cargo bikes, one of the objectives is to make the data available and make it useful. The project will also focus on developing new digital services for different target groups and further develop and optimize hardware and software for cargo bikes. Expected results and effects: ** Denna text är maskinöversatt ** CycleSense has the potential to contribute to Sweden taking a leading role in using digital technology and energy-efficient vehicles to create a more sustainable "last mile" of the logistics chain. By digitizing the optimal electric cargo bike and developing business models and services from digital electric cargo bikes, the project can contribute to making the use of vehicles, street space and road infrastructure more efficient. Approach and implementation: ** maskinöversatt ** The overall objective of the CycleSense project is to develop and test business models and services from digital electric cargo bikes together with customers. Outcome goals for CycleSense are: Identify business model(s) for the connected freight cycle, focusing on business models from digital services; Develop and test digitalisation of the optimal freight cycle and real-world data collection; Utveckla IT-arkitektur for data collection, analysis and sharing; Develop recommendations on how digital cargo bikes can be better integrated into logistics chains.
Item type:

Powered by Koha