VTI National Transport Research Database

Road Traffic Safety for Electric Microvehicles (VIASAFETY)

  • Grönvall, Fredrik
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2023-07-01 -- 2025-06-30 ; 2 117 331 kronorRegistration number:
  • Vinnova 2023-01041
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Projektet VIASAFETY, ska studera hur trafiksäkerheten kan förbättras, i samband med användning av små fordon, i låg hastighet, i Göteborg, till exempel elmopeder och elskotrar. Fordonen kommer att generera data som kan användas i projektet, genom att bearbeta, analysera och dela med projektparterna. Projektet skall utveckla AI-baserade analysmetoder och verktyg för att hitta riskzoner i trafikmiljön med små fordon, i låg hastighet. Efter projektet kommer en del av denna genererade data att göras tillgänglig, på SAFER, för framtida forskning. Förväntade effekter och resultat: Projektet syftar till att skapa ny kunskap om arbetsförhållandena och trafiksäkerheten situation för oberoende budförare, genom möjligheten att följa deras rörelser via en central fordonsflotta. Fordonens körmönster skall bearbetas, för att skapa ny kunskap om var riskerna för dem uppstår och förhoppningsvis vad som kan göras för att minska dem. Denna tillgång till stora mängder data från elektriska fordon. och sedan analyseras med olika AI-metoder, öppnar nya möjligheter att identifiera mätvärden för vägsäkerhet. Upplägg och genomförande: Projektet samlar in data från förare av små, elektriska fordon, i låg fart, som kör sina dagliga rutter i Göteborg. SAFER ansvarar för att leda projektet och övervaka projektets ur ett forskningsperspektiv, samt att tillgängliggöra data för framtida forskning. Ciklo tillhandahåller elmopeder som användas för att samla in data. - Vialumia tillhandahåller telematiksensorerna på Ciklos fordon, och ansvarar för datainsamling och lagring. - Vianova ansvarar för behandlingen av data som samlas in från fordonen och utvecklar algoritmer för behandling körbeteende. Abstract: Purpose and goal: Projektet VIASAFETY, will study how traffic safety can be improved, in connection with the use of small vehicles, at low speed, in Gothenburg, for example electric mopeds and electric scooters. The vehicles will generate data that can be used in the project, by processing, analyzing and sharing with the project parties. The project will develop AI-based analysis methods and tools to find risk zones in the traffic environment with small vehicles, at low speed. After the project, some of this generated data will be made available, on SAFER, for future research. Expected results and effects: The project aims to create new knowledge about the working conditions and traffic safety situation of independent couriers, through the possibility of following their movements via a central vehicle fleet. The vehicles´ driving patterns will be processed, in order to create new knowledge about where the risks for them arise and hopefully what can be done to reduce them. This access to large amounts of data from electric vehicles. and then analyzed with different AI methods, opens up new opportunities to identify metrics for road safety. Approach and implementation: The project collects data from drivers of small, electric vehicles, at low speed, who drive their daily routes in Gothenburg. - SAFER is responsible for leading the project and monitoring the project from a research perspective, as well as making data available for future research. - Ciklo provides electric mopeds used to collect data. - Vialumia provides the telematics sensors on Ciklo´s vehicles and is responsible for data collection and storage. - Vianova is responsible for the processing of data collected from the vehicles and develops algorithms for processing driving behavior.
Item type:

Powered by Koha