VTI National Transport Research Database

Hydrogen for industrial heat with flexibility for electricity grid and a sector coupling to transport

Sponsors, duration, budget: Vinnova 2023-01858 ; 2023-09-01 -- 2023-12-31 ; 400 000 kronorRegistration number:
  • Vinnova
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Projektet utforskar optimalt utnyttjande av vätgasproduktion från el. Det övergripande projektet genomförs i två faser där fas 1 är studiefasen och fas 2 är realiseringsfasen/systemdemonstrator av lösningen i fas 1. Fas 1 studerar och optimerar lösning för att på bästa sätt öka flexibiliteten på elnätet och leverera vätgas till tankstationer för transporter samtidigt som produktionskostnaden på plats och totalekonomin optimeras liksom potentiell samhällsnytta. Ovako ger med sin nya vätgasinstallation en intressant testplats för många begrepp av betydande samhällsintresse och vinster. Förväntade effekter och resultat: Projektet skall utreda frågor kring hur man optimerar lagring för väte och/eller andra energimedier för att ta emot både flexibilitet på elnätet och vätgas för transport med bibehållen produktion på plats. Projektet är en förstudie och förväntas lägga plattform för fortsatt utveckling inom området. Upplägg och genomförande: Denna ansökan omfattar fas 1 av projektet som till stor del kommer att utföras av KTH, men även med input av expertresurser från deltagande företag. Arbetet kommer att innehålla följande steg: WP1 Granskning av den nuvarande uppsättningen, "i befintligt skick". WP2 Skissera en vision om vad som skulle kunna åstadkommas, "blivande". WP3 Gör en gapanalys, med uppskattade kostnader/fördelar. WP4 Prioritera vad som bör tas upp i fas 2. Abstract: Purpose and goal: The project explores the optimal utilization of hydrogen production from electricity. The overall project is carried out in two phases where phase 1 is the study phase and phase 2 is the realization phase/system demonstrator of the solution in phase 1. Phase 1 studies and optimizes solutions to best increase the flexibility of the electricity grid and deliver hydrogen to filling stations for transport at the same time as the production cost on-site and the overall economy are optimized as well as potential societal benefit. The Ovako plant will be used as a test bed. Expected results and effects: The project will investigate questions about how to optimize storage for hydrogen and/or other energy media to accommodate both flexibility on the electricity grid and hydrogen for transport while maintaining on-site production. The project is a preliminary study and is expected to lay a platform for continued development in the area. Approach and implementation: This application covers phase 1 of the project which will largely be performed by KTH, but using expert resources from participating companies. The work will include the following steps: WP1 Review of the current set-up, ”as-is”. WP2 Outline a vision of what could be accomplished, ”to-be”. WP3 Make a gap analysis, with estimated costs/benefits. WP4 Prioritize what should be addressed in phase 2.
Item type:

Powered by Koha