VTI National Transport Research Database

EPA - Enhanced Perception Ashore

  • Sanfridson, Martin
  • RISE Research Institutes of Sweden AB, Svenskt företag eller organisation, 556464-6874
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2024-01-15 -- 2026-06-15 Registration number:
  • Trafikverket 2023/33463
Subject(s): Abstract: Sjötransporter genomgår en omvälvande förändring, där en ökad grad av digitalt beslutsstöd implementeras inom industrin, både ombord på fartyg, i farleder och i hamnar. Tidigare projekt som Reeds (Reeds, 2023) och Nya Sensorer (Nya Sensorer, 2021) har identifierat flera typer av sensorer för perception med stark potential att förbättra sjösäkerheten och främja en mer hållbar sjötransport. De nya sensorerna kan komplettera etablerade sensorer inom sjöfarten för korta avstånd, och för detta krävs utveckling av kostnadseffektiva perceptionssystem för att möjliggöra datainsamling till högre automatiserade system, både ombord och på land. Projektets mål är att anpassa dessa sensorer för sjöfartsändamål när de är placerade på land.Abstract: Maritime transport is undergoing a revolutionary change, where an increased degree of digital decision support is being implemented within the industry, both on board ships, in waterways, and in ports. While long-range sensors already have an established role in shipping, the development of cost-effective short-range perception systems is required to enable data collection to higher automated systems both on board and on land. Previous projects such as Reeds (Reeds, 2023) and New Sensors (New Sensors, 2021) have identified several types of perception sensors with strong potential to improve maritime safety and promote more sustainable maritime transport. The need for improved perception ability is driven by the industry and research projects such as Navigation support from land II. The project's goal is to adapt perception sensors, which are already used in road traffic, for maritime purposes when placed on land.
Item type:

Powered by Koha