VTI National Transport Research Database

Den offentliga affären som verktyg för marknadsutveckling: En förstudie (Public Procurement as Market Shaping: A pre-study)

  • Andersson, Per
  • Stiftelsen Stockholm School of Economics Institute for Research, Svenskt företag eller organisation, 802426-5400
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2024-03-01 -- 2025-02-28 Registration number:
  • Trafikverket 2023/33733
Subject(s): Abstract: Trafikverket behöver ökad förståelse och kunskap om hur beställarrollen skulle kunna förändras och bli mer innovations- och marknadsdrivande, med målet att aktivt vara med och driva omställningen mot ett framtida hållbart samhälle. Trafikverket har i sin analys konstaterat att man behöver ökad förståelse för hur styrning, planering och samarbete ur ett systemsynsperspektiv och ett inköps-/affärsperspektiv behöver utformas. I fokus för förstudien är att lägga grunden för en ökad kunskap om hur Trafikverket kan använda den samlade inköpsvolymen till att förflytta och förnya leverantörsmarknaderna för att uppnå dessa långsiktiga mål. Trafikverket har via sin omfattande spend (inköpsvolym) en stor möjlighet att via dessa affärer påverka leverantörsmarknaderna. Syftet med projektet är tvådelat: 1) Analysera historia och nuläge i Trafikverket för att bygga kunskap om förutsättningarna för att påbörja ett skifte mot att bli mer marknadsdrivande, samt empiriskt och från forskning generera handlingsalternativ för att starta ett sådant skifte. Detta inkluderar verktyg, metoder och processer. 2) Bygga en grund för nästa steg i processen att testa och analysera implementeringen av dessa handlingsalternativ. Det ska understrykas att detta är en förstudie som syftar till att identifiera möjligheter, utmaningar och hinder för Trafikverket att via sin beställarroll bidra till utvecklingen av marknader till att bli mer innovativa och hållbara. Förstudien har också syftet att undersöka hur dessa hinder kan hanteras och generera handlingsalternativ. Detta för att i en direkt följande längre studie gå djupare och fokusera på ett eller två identifierade handlingsalternativ, där forskarna tillsammans med Trafikverket testar samt också analyserar implementeringen av de valda handlingsalternativen.Abstract: The Swedish Transport Administration needs an increased understanding and knowledge of how its public procurement role could change in order become more innovative and market-driven, with the goal of actively participating in and driving the transition towards a future sustainable society. In its internal analysis, the Swedish Transport Administration concludes that there is a need in the organization for increased understanding of how governance, planning and collaboration in procurement, from a systemic and business- oriented perspective, can be designed. The focus of the study is to lay the foundation for an increased knowledge of how the Swedish Transport Administration can use the combined purchase volume to shape, move and renew the supplier markets to achieve these long-term goals. Through its extensive spend, the Swedish Transport Administration has a great opportunity to influence supplier markets via these deals. The purpose of the project is two-fold: Firstly, to analyze the history and current situation in the Swedish Transport Administration to build knowledge about the prerequisites for starting a shift towards becoming more market shaping, as well as empirically and based on previous research, generate action alternatives to start such a shift. This includes tools, methods, and processes. Secondly, to build a foundation for the next step in the process of testing and analyzing the implementation of these action alternatives. It should be emphasized that this is a pre-study. It aims to identify opportunities, challenges, and obstacles for the Swedish Transport Administration to contribute to the development and shaping of markets to become more innovative and sustainable via its public procurement role. The preliminary study also has the purpose of investigating how these obstacles can be handled and generate action options. The aim is to lay the grounds for a directly following longer study with a focus on one or two identified action options, and where the researchers together with the Swedish Transport Administration test and analyze the implementation of the chosen action options.
Item type:

Powered by Koha