VTI National Transport Research Database

Varför cyklar låginkomsttagare i mindre utsträckning (Why do low-income people cycle to a lesser extent?)

  • Lång, Elisabeth
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2024-01-08 -- 2025-06-15 Registration number:
  • Trafikverket 2022/107771
Subject(s): Abstract: Det finns en ambition om att öka cykling inom alla åldrar och socioekonomiska grupper i hela landet. Men för att nå mål om ökad cykling behöver vi veta hur och varför olika människor cyklar, eller inte cyklar, till arbete och i andra ärenden. Vi vet idag att låginkomsttagare som grupp cyklar i mindre utsträckning än andra inkomstgrupper – och även om det finns hypoteser, såsom att låginkomsttagare bor mindre centralt, har tillgång till sämre cykelinfrastruktur eller har sämre hälsa på gruppnivå, så finns det ingen konsensus om vad som faktiskt orsakar detta samband. Detta projekt är ett delprojekt i en större ansats där frågan ”varför cyklar låginkomsttagare i mindre utsträckning än andra grupper?” ska studeras. Det specifika delprojektet beskrivet i denna projektspecifikation är en kvalitativ studie för att identifiera vilka faktorer som påverkar låginkomsttagares benägenhet att cykla, eller inte cykla. Då osäkerheten kring varför cykling varierar mellan inkomstgrupper är stor behöver vi börja med att kvalitativt undersöka potentiella förklaringar, som sedan kan testas kvantitativt i en större skala. Resultaten i detta (del-)projekt har ett viktigt vetenskapligt värde då den rådande kunskapen om detta är mycket liten. Resultaten kommer även att ligga till grund för en efterföljande kvantitativ studie om varför låginkomsttagare cyklar i mindre utsträckning än andra grupper. Resultaten är också viktiga med avseende på cyklingsmål i Agenda 2030 och sociala hållbarhetsaspekter enligt Trafikverkets FoI-plan 2023-2028.Abstract: There is an ambition to increase cycling among all age groups and socioeconomic backgrounds throughout the country. However, to achieve the goal of increased cycling, we need to understand how and why different people cycle, or do not cycle, to work and other destinations. We know today that low-income groups cycle to a lesser extent than other income groups – and even though there are hypotheses, such as low-income individuals living in less central areas, have less access to (good) bicycle infrastructure, or having poorer health at the group level, there is no consensus on what actually causes this correlation. This project is a part of a larger initiative where the question of why low-income individuals cycle to a lesser extent than other groups will be studied. The subproject proposed in this project specification is a qualitative study to identify factors that affect low-income individuals' propensity to cycle or not cycle. As the uncertainty regarding why cycling varies between income groups is large, we need to begin by qualitatively examining potential explanations, which then can be tested quantitatively on a larger scale. The results of this (sub-)project will have significant scientific value as current knowledge on this topic is very limited. The results will also form the basis for a subsequent quantitative study on why low-income individuals cycle to a lesser extent than other groups. The results are also important with regards to cycling goals in Agenda 2030 and in line with social sustainability aspects in the Swedish Transport Administration's R&D plan for 2023-2028.
Item type:

Powered by Koha