VTI National Transport Research Database

Kommunikativa offentliga organisationer 2.0 (Communicative public organizations 2.0)

  • Heide, Mats
  • Lunds universitet, Universitet eller högskola, 202100-3211
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2024-01-03 -- 2026-12-20 Registration number:
  • Trafikverket 2023/33694
Subject(s): Abstract: Det övergripande syftet med detta treåriga forskningsprojekt är att skapa ökad kunskap om vilka nya former av ledarskap och kommunikation som krävs för att möta de möjligheter och utmaningar som följer med det flexibla, digitala arbetslivet. Forskningsprojektet kommer att delas in i tre områden som fokuseras under ett år vardera: ledning och styrning; ledarskap och medarbetarskap i ett relationellt perspektiv; samt stödfunktionernas roll och samarbete. Abstract: This three-year research project aims to gain increased knowledge about the new forms of leadership and communication required to meet the opportunities and challenges offlexible, digital working life. The research project will be divided into three focus areas for one year each:management and governance, leadership and coworkership in a relational perspective,and the role and collaboration of support functions.
Item type:

Powered by Koha