VTI National Transport Research Database

Aluminium som fartygsbränsle - Inledande utvärdering ur ett livscykelperspektiv (Aluminium as shipping fuel - Initial evaluation from a lifecycle perspective)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2023-09-15 -- 2026-09-14 ; 1 695 466 kronorRegistration number:
  • Vinnova 2023-01262
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Det övergripande syftet med projektet är studera aluminium som fartygsbränsle för att bedöma dess relevans som fartygsbränsle ur miljöperspektiv och potentialerna för användning av aluminium som fartygsbränsle. Detta inkluderar att studera hur livscykeln för aluminium som fartygsbränsle ser ut. Dessutom identifieras för- och nackdelar samt nischmarknader för aluminium som fartygsbränsle. Förväntade effekter och resultat: Det främsta resultatet från projektet kommer att vara kunskapsuppbyggnad kring aluminium som fartygsbränsle vilket är ett område där kunskap saknas idag. Kunskapen kommer bidra till den kompetensuppbyggnad kring aluminium som fartygsbränsle som har påbörjats i Sverige. Kunskapen kan på sikt bidra till uppbyggnaden av en mer miljöanpassad bransch kring aluminium som fartygsbränsle. Upplägg och genomförande: För att svara på projektets syfte är projektet indelat i 4 arbetspaket (utöver projektledning) med sina egna forskningsfrågor som kommer att besvaras: 1. För- och nackdelar samt nischmarknader 2. Potentialer 3. Livscykel 4. Miljöpåverkan. Metoderna som kommer att användas i projektet är bl.a. litteraturstudier, intervjuer/workshops och livscykelanalys. Abstract: Purpose and goal: The overall aim of the project is to study aluminium as ship fuel to assess its relevance as ship fuel from an environmental perspective and the potentials for the use of aluminium as ship fuel. This includes mapping out the lifecycle of aluminium as a ship fuel. In addition, pros and cons and niche markets for aluminium as ship fuel are identified. Expected results and effects: The main result from the project will be knowledge building around aluminium as ship fuel, which is an area where knowledge is lacking today. The knowledge will contribute to the knowledge building around aluminium as ship fuel that has begun in Sweden. In the long run, the knowledge can contribute to the development of a more environmentally friendly industry around aluminium as ship fuel. Approach and implementation: To answer the project´s aim, the project is divided into 4 work packages (in addition to project management) with their own research questions that will be answered: 1. Pros and cons as well as niche markets; 2. Potentials; 3. Lifecycle; 4. Environmental impact. The methods that will be used in the project include, for example, literature studies, interviews/workshops and lifecycle assessment.
Item type:

Powered by Koha