VTI National Transport Research Database

Effektiva beteendeförändringar för ökat nyttjande av delade mobilitetslösningar (Effective behavior changes for increased use of shared mobility solutions)

  • Hedvall, Klas
  • Stiftelsen Chalmers Industriteknik, Stiftelse, 857204-7713
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2023-09-01 -- 2025-08-31 ; 1 760 000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 2023-00784
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Projektet är ett samverkansprojekt mellan leverantörer inom mobilitetslösningar, allmännyttiga bostadsbolag och experter inom innovation och beteendeförändring. Projektet avser att utveckla, implementera och utvärdera 13 beteendeförändrande lösningar med syftet att undersöka vilka lösningar som mest effektivt kan bidra till att öka nyttjandet av bilpooler, vilket också bör leda till ett minskat behov av privatägda bilar, särskilt i hyresfastigheter. Förväntade effekter och resultat: Projektet förväntas minska behovet av privat biläggande i en rad hyreshusområden i Sverige. Ökat nyttjande av bilpooler bidra till minskade klimatutsläpp genom att minska användningen av privatägda bilar, effektivisera användningen av bilar, öka användningen av mer miljövänliga bilar och bidra till en förbättrad trafikplanering. Koncepten och lösningarna som tas fram i projektet ska vara generiska och kunna användas och appliceras inte bara på andra orter utan även av andra mobilitetsleverantörer och om möjligt även i andra sammanhang som i villaområden till exempel. Upplägg och genomförande: Genom att först identifiera centrala faktorer som avgör hyresgästers användning av delade mobilitetslösningar, kommer vi att utveckla och implementera beteendeförändrande lösningar och därefter utvärdera vilka lösningar som visar sig vara mest effektiva för att öka nyttjandegraden av delade mobilitetstjänster. Forskningen och de framtagna lösningarna kommer att testas och implementeras hos de deltagande parterna och resultaten utvärderas gentemot målet att öka nyttjandegraden av delad mobilitetstjänst som bilpool.Abstract: Purpose and goal: The project is a collaborative project between mobility solutions providers, public housing companies and experts in innovation and behavior change. The project intends to develop, implement and evaluate 1-3 behavior-changing solutions with the aim of investigating which solutions can most effectively contribute to increasing the use of car pools, which should also lead to a reduced need for privately owned cars, especially in rental properties. Expected results and effects: The project is expected to reduce the need for privately own cars in a number of apartment building areas in Sweden. Increased use of car pools contribute to reduced climate emissions by reducing the use of privately owned cars, making the use of cars more efficient, increasing the use of more environmentally friendly cars and contributing to improved traffic planning. The concepts and solutions developed in the project are generic and can be applied not only in other locations but also by other mobility providers and if possible also in other contexts. Approach and implementation: By first identifying key factors that determine tenants´ use of shared mobility solutions, we will develop and implement behavior-changing solutions and then evaluate which solutions prove to be most effective in increasing the use of shared mobility services. The research and the developed solutions will be tested and implemented at the participating parties and the results will be evaluated against the goal of increasing the utilization rate of shared mobility services such as carpooling.
Item type:

Powered by Koha