VTI National Transport Research Database

Nätverk Mikromobilitet fas 2 (Network Micromobility Phase 2)

  • Faxér, Anne
  • RISE Research Institutes of Sweden AB, Svenskt företag eller organisation, 556464-6874
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2023-11-01 -- 2024-10-31 ; 450 000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 2023-03639
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Nätverk Mikromobilitet skapar ett aktivt nätverk av aktörer med intresse i mikromobilitet och utbyter goda exempel på lösningar och arbetssätt. Projektet syftar till att främja smidig samverkan för en snabb omställning och bidra till ett klimatsmart samhälle. Mikromobilitet är ett utmärkt och tydligt exempel som snabbt växer och leder till nya normer. De nya normerna, som måste accepteras av de flesta, måste utvecklas av användare, operatörer, offentliga aktörer och allmänheten. Förväntade effekter och resultat: Projektet kommer att bidra till att finna möjligheter att utveckla digitala verktyg för att förbättra användningen av den befintliga cykelinfrastrukturen, öka hållbarheten och förbättra säkerheten i vårt transportsystem. Dessutom siktar projektet på att öka tillgängligheten i samhället genom att erbjuda fossilfria, pålitliga och säkra transportalternativ. Det bidrar också till att bygga upp ett ekosystem som främjar entreprenörskapet inom mobilitetsmarknaden. Upplägg och genomförande: Projektet bygger vidare på det tidigare projektet 2022-03072 Nätverk Mikromobilitet: Ett etablerat nätverk med över 90 personer som representerar operatörer, kommuner, myndigheter med mera. Projektet kommer att genomföra kvartalsvisa rundabordsdiskussioner, växelvis fysiska och digitala möten. Projektets metod kan bilda modell för systeminnovationer i komplexa sammanhang. Experiment i verkligheten, samt inspiration och kompetensutveckling, sker genom spridning av goda exempel på framgångsrika arbetssätt och fungerande lösningar.Abstract: Purpose and goal: The project Network Micromobility creates an active network to bind together actors with a strong interest in micromobility to exchange good examples of solutions and measures. The project aims to bring about smooth cooperation for a rapid transition and contribute to a climate-smart society. Micromobility is a good example of a service that grows quickly and ushers in new norms. For the new norms to be accepted by the majority, they must be developed by users, operators, public actors, and the public. Expected results and effects: The project will contribute to the development of digital tools and solutions to improve the use of the existing cycling infrastructure and increase the sustainability and safety of our current transport system. Besides, it aims to increase accessibility in society by offering fossil-free, reliable, and safe transport alternatives and also encourages entrepreneurship in the mobility market. Approach and implementation: The project is a continuation of the earlier project 2022-03072 Nätverk Mikromobilitet: A well-established network of over 90 people representing operators, municipalities, authorities, and others. The project will be holding quarterly roundtable discussions through physical and digital meetings. The project´s method aims to form a model for system innovations in complex contexts. Experiments in reality, inspiration, and competence development by spreading good examples of good working processes and solutions.
Item type:

Powered by Koha