VTI National Transport Research Database

TREE - TRansition to Efficient Electrified forestry transport

  • Pernestål, Anna
  • Skogforsk Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut, Stiftelse, 817602-9786
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2023-11-20 -- 2026-11-19 ; 67 124 000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 2023-03185
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Projektet adresserar samhällsutmaningen att på ett effektivt sätt ställa om till elektrifierade tunga vägtransporter. TREE fokuserar på skogsnäringen, som utgör 20 % av Sveriges tunga vägtransporter. För att ställa om till fossilfria transporter behövs en systemomställning, där vi tillsammans utvecklar affärsmodeller, logistikplanering och teknik. Projektets övergripande mål är att bidra till att 50 % av skogsbrukets nya lastbilar är elektrifierade år 2030. Förväntade effekter och resultat: I projektet planeras en systemdemonstrator fördelad på sju siter. Systemdemonstratorn kommer att innehålla innovativa tekniska lösningar, affärsmodeller anpassade för elektrifierade transporter, och test av planeringsstrategier och verktyg. Projektet kommer även bygga kunskap om inverkan av policies och omvärldsfaktorer, samt ta fram en branschgemensam roadmap för omställning. Upplägg och genomförande: Elektrifiering av tunga transporter kräver både nya tekniska lösningar och förändringar inom affärsmodeller, organisation och beteende, infrastruktur, och policies. Projektet kommer att realisera lösningar och förändringar i en omfattande systemdemonstration, som fördelas på sju olika platser. Lösningarna inkluderar ellastbilar, elektriska HCT-fordon, mobila energihubbar, e-trailer, och avancerad ruttplanering. Siterna blir nav för kunskapsbyggande, forskning och innovation. En roadmap kommer tas fram för omställning av skogsbrukets transporter. Abstract: Purpose and goal: The project addresses the societal challenge of effectively converting to electrified heavy road transport. TREE focuses on the forestry industry, which makes up 20% of Sweden´s heavy road transport. To change to fossil-free transportation, a system change is needed, where we jointly develop business models, logistics planning and technology. The project´s overall objective is to contribute to ensuring that 50% of forestry´s new trucks are electrified by 2030. Expected results and effects: In the project, a system demonstrator distributed over seven sites is planned. The system demonstrator will include innovative technical solutions, business models adapted to electrified transportation, and testing of planning strategies and tools. The project will also build knowledge about the impact of policies and environmental factors, as well as develop an industry-wide roadmap for change. Approach and implementation: Electrification of heavy transportation requires both new technical solutions and changes in business models, organization and behavior, infrastructure, and policies. The project will realize solutions and changes in a comprehensive system demonstration, which is distributed in seven different locations. Solutions include electric trucks, electric HCT vehicles, mobile energy hubs, e-trailers, and advanced route planning. The sites become hubs for knowledge building, research, and innovation. A roadmap will be drawn up for the conversion of forestry´s transportation.
Item type:

Powered by Koha