VTI National Transport Research Database

CyberMAP Cyber-physical Multi-factor Authentication-based Positioning for Autonomous Vehicles

  • Jarlow, Victor
  • AstaZero AB, Svenskt företag eller organisation, 556802-4946
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2023-11-27 -- 2025-05-14 ; 850 000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 2023-03297
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Projektet syftar till att testa av ett proof-of-concept för användandet av ett nytt koncept, shapetags, vilket är en cyber-fysisk markör till fördel för fordons säkra och hållbara framförsel. En shapetag är ett fysiskt objekt på en plats i verkligheten, och kan tolkas av ett uppkopplat autonomt fordons sensorer i b.la. lokaliseringssyfte. Då varje shapetag är unikt utformad, kan dessa även användas för att associera metadata med fysiska ting. Utöver ovan tekniska syfte, ämnar projektet till att undersöka framtida samarbeten mellan Pennsylvania State University och AstaZero. Förväntade effekter och resultat: Genom att låta ett fordon noggrant säkerställa sin position kan kollisioner undvikas. Utöver detta ökar förbättrad fordonslokalisering effektiviteten, då smartare beslut kan tas både lokalt i bilen men även på fordonsflotta-nivå, utifrån ett flödesoptimeringsperspektiv. Shapetags kan 3D-printas och fungerar i miljöer där GPS signaler inte kommer fram. Detta främjar både hållbarhet och möjliggör positionering i utmanande situationer, såsom tunnlar eller i städer med höga skyskrapor. Utöver detta transfereras kunskap mellan USA och Sverige och nya samarbeten möjliggörs. Upplägg och genomförande: Projektet innefattar både samarbete online och fysiska besök där teamen arbetar med implementering, integration, och testning vid respektive anläggning. Initialt skapas ett testprotokoll för shapetag-detektion, med parametrar som t.ex. shapetag-storlek, ljusförhållanden, väder, avstånd mellan shapetag och sensor. Sedan följer fysisk integration samt testning av shape-tag metoden på respektive anläggning. Därefter analyseras resultaten och slutsatser dokumenteras. Parallellt undersöks nya finansieringsmöjligheter för ytterligare samarbetsprojekt. Abstract: Purpose and goal: The project aims to test a proof-of-concept for using a new concept, shapetags, which is a cyber-physical marker in favor of the safe and sustainable driving of vehicles. A shapetag is a physical object in a location in reality and can be interpreted by a connected autonomous vehicle´s sensors for e.g. localization purposes. As each shapetag is uniquely designed, these can also be used to associate metadata with physical things. In addition to the above technical aim, the project aims to investigate future collaborations between Pennsylvania State University and AstaZero. Expected results and effects: Accurate vehicle positioning can prevent collisions. In addition to this, improved vehicle localization increases efficiency, as smarter decisions can be made both locally in the car and at the vehicle fleet level, based on a flow optimization perspective. Shapetags can be 3D-printed and work in environments where GPS signals are not received. This promotes both sustainability and enables positioning in challenging situations, such as tunnels or in cities with tall skyscrapers. In addition, knowledge is transferred between the US and Sweden, and new collaborations are enabled. Approach and implementation: The project includes both online collaboration and physical visits where the teams work on implementation, integration, and testing at the respective facility. Initially, a test protocol for shapetag detection is created, with parameters such as shapetag size, lighting conditions, weather, and distance between shapetag and sensor. Then follows physical integration and testing of the shape-tag method at each facility. The results are then analyzed and conclusions are documented. Concurrently, funding opportunities for further collaborative projects are investigated.
Item type:

Powered by Koha