VTI National Transport Research Database

Helsingborgs Hållbara Hamn - utveckling av klimatneutral elektrifierad hamnverksamhet (Helsingborg Sustainable Port - development of climate neutral electrified port operations)

  • Kraft, Pär
  • Helsingborgs Hamn AB, Svenskt företag eller organisation, 556024-0979
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2023-11-01 -- 2024-10-31 Registration number:
  • Vinnova 2023-03253
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Helsingborgs hamn står inför en stor omställning mot helt eller delvis elektrifierad systemlösning. Hanteringsutrustning i hamnen kommer drivas av el, ankommande lastbilar skall erbjudas laddplatser och anlöpande fartyg kunna ansluta till landström. Hamnens planerade elektrifiering får således stor påverkan på det omkringliggande elnätet. Målet med projektet är att studera och utforska vilka tekniker, principer och metoder som finns tillgängliga för att minimera påverkan på lokala elnätet och utveckla en projektplan för systemdemonstratorer av lämpliga lösningar. Förväntade effekter och resultat: Genom studier och slutsatser ges förslag på åtgärder för att hålla nere eleffektuttag från omkringliggande elnät då anläggningar och utrustningar elektrifieras. Lärdomar kommer till gagn för andra hamnar, logistiknav och industrier vilka kommer ställas inför liknande problematik. Genom att fler områden arbetar på samma sätt kan städers elektrifiering ske på systemmässigt hållbart sätt och inte bromsa expansion och utveckling. Projektet resulterar i en projektplan för systemdemonstratorer vars uppgift är att visa hur utvalda lösningar fungerar i befintlig hamnverksamhet. Upplägg och genomförande: Förberedelseprojektet är organiserat i traditionellt projektupplägg med tre arbetspaket som samtliga i olika grad involverar engagemang av relevanta aktörer och projektparter: 1. Nuläges- och behovsanalys 2. Kunskapsöversikt och omvärldsanalys 3.Planering av systemdemonstrator Under projektets början förfinas och definieras aktiviteterna tillhörande varje arbetspaket genom projektmöten. Aktiviteter och arbetspaket följs upp och rapporteras av löpande enligt framtagen plan. För att säkra projektets kvalité organiseras en referensgrupp. Abstract: Purpose and goal: Port of Helsingborg is facing a major transition towards a fully or partially electrified energy system. Vehicles and equipment will be powered by electricity, arriving trucks must be offered charging points and berthed container vessels will connect to shore power. The port´s planned electrification will have major impact on the surrounding power grid. The goal of the project is to study and explore which techniques, principles and methods are available to minimize the strain on the local power grid and develop a project plan for system demonstrators showing possible solutions. Expected results and effects: By studies and conclusions possible solutions are found to keep the electricity draw from the surrounding electricity grid low as facilities and equipment are electrified. Lessons learned will be useful for other ports, logistic hubs and industries which will be tackling similar challenges. When more areas work in the same direction, the electrification of cities can take place in a systemically sustainable way to not slow down expansion and development. The result is a project plan for system demonstrators whose task is to show how selected solutions work in existing port operations. Approach and implementation: The project is organized in a traditional project structure with three work packages, all of which to varying degrees involve the relevant participants and parties: 1. Current situation and needs analysis 2. Knowledge overview and strategic analysis 3.Planning of system demonstrator At the beginning of the project, activities associated with each work package are refined and defined through project meetings. Activities and work packages will be followed up and reported on an ongoing basis according to the developed plan. To ensure project quality a reference group is organized.
Item type:

Powered by Koha