VTI National Transport Research Database

Living lab för autonoma transporter i glesbygd (Living Lab for Autonomous Rural Transport)

  • Rudmark, Daniel
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2023-11-01 -- 2026-11-30 ; 8 193 963 kronorRegistration number:
  • Vinnova 2023-02593
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: I Rödå-Tavelsjöbygdens böljande landskap ser vi möjligheten att etablera ett nationellt living lab för autonoma transporter. I samverkan med de ca 2.015 invånarna inventerar vi transportbehov, nutida och framtida, och skapar tillsammans förslag på transporttjänster som kan baseras på autonom transport. Förväntade effekter och resultat: Förväntade effekter och resultat inkluderar en omfattande tjänstedesign och behovsanalys, i samarbete med lokalbefolkningen, näringsliv och offentliga aktörer. Vi räknar med att engagera cirka 50% av invånarna inom tre år. Fem lokala företag och två föreningar är redan partners, vilket stärker det lokala ekosystemet för innovation. Projektet siktar på att skapa hållbara transportlösningar, som inte bara gynnar Rödå-Tavelsjöbygden men också kan inspirera liknande initiativ i andra områden. Upplägg och genomförande: Projektet genomförs genom djupgående dialoger med lokalbefolkningen för att förstå och kartlägga nuvarande och framtida transportbehov, vilket är avgörande för utvecklingen av anpassade autonoma transportsystem. Projektet kommer också utveckla affärsmodeller för ett hållbart ekosystem inom autonoma transporter samt realiserar dessa transportkoncept genom tillståndsansökningar och ruttplanering för framtida systemdemonstrationer.Abstract: Purpose and goal: In the rolling landscape of Rödå-Tavelsjöbygden, we see the opportunity to establish a national living lab for autonomous transportation. In collaboration with the approximately 2,015 residents, we are inventorying current and future transportation needs and jointly creating proposals for transport services that could be based on autonomous transport. Expected results and effects: The expected effects and results include comprehensive service design and needs analysis, in collaboration with local residents, businesses, and public actors. We aim to engage about 50% of the population within three years. Five local companies and two associations are already partners, strengthening the local ecosystem for innovation. The project focuses on creating sustainable transportation solutions that will benefit not only Rödå-Tavelsjöbygden but also inspire similar initiatives in other areas. Approach and implementation: The project is carried out through in-depth dialogues with the local population to understand and map current and future transport needs, which is crucial for the development of tailored autonomous transport systems. The project will also develop business models for a sustainable ecosystem within autonomous transportation and realize these transport concepts through permit applications and route planning for future system demonstrations.
Item type:

Powered by Koha