VTI National Transport Research Database

Förberedelseprojekt för systemdemonstrator av nätanslutna elfordon vid Campus Skellefteå (Preparation project for system demonstrator of grid-connected electric vehicles at Campus Skellefteå)

  • Vahlne, Tobias
  • Luleå tekniska universitet, Universitet eller högskola, 202100-2841
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2023-11-13 -- 2024-05-13 ; 500 000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 2023-03188
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Att förbereda för utveckling av en fullskalig systemdemonstrator för V2X-teknologi vid Campus Skellefteå, för att accelerera elektrifieringen av framtidens vägtransporter. Förstudien syftar till att (1) analysera modeller för en mindre elbilsflotta, bedöma dess påverkan på det lokala elsystemet och potentialen för olika systemtjänster. (2) Utforska och modellera elbilars roll i det lokala mobilitetssystemet och potentialen för mobilitetshubbar. (3) Kartlägga och intervjua intressenter, studera marknadsmodeller och stärka samarbetet kring V2X-lösningar i regionen. Förväntade effekter och resultat: Projektet lägger grunden till en storskalig systemdemonstrator som inkluderar beteendemässiga och systemrelaterade aspekter av V2X. Nya affärsmodeller, samarbetsformer samt justering av regelverk är centrala aspekter. Viktigt är också vilken infrastruktur som behövs för V2X och samspelet mellan olika aktörer. Slutligen, genom att studera V2X ur olika perspektiv, bidrar projektet till att förbereda för en systemdemonstrator som ska testa tekniska lösningar och processförbättringar som är kritiska för elektrifieringen av och samspelet mellan mobilitets- och elsystem. Upplägg och genomförande: Projektet kommer genomföras under 6 månader och innehåller 3 huvudsakliga delar. 1. V2X Energisystemsmodell - Utveckla en modell för V2X anslutning av elfordon vid Campus Skellefteå. 2. V2X Mobilitetssystemsmodell - Utveckla en modell för elbilars påverkan på mobilitetssystemet i och runt Campus Skellefteå. 3. V2X Potential - En analys av relevanta aktörer, marknadsmodeller, ekonomiska incitament och potential för en V2X systemdemonstrator. Arbetet kommer i ett par olika arbetsgrupper och genom en kombination av digitala och fysiska möten. Abstract: Purpose and goal: To prepare for the development of a full-scale system demonstrator for V2X technology at Campus Skellefteå, to accelerate the electrification of future road transport. The feasibility study aims to (1) analyze models for a small electric car fleet, assess its impact on the local electricity system and the potential for various system services. (2) Explore and model the role of EVs in the local mobility system and the potential for mobility hubs. (3) Map and interview stakeholders, study market models and strengthen cooperation around V2X solutions in the region. Expected results and effects: The project lays the foundation for a large-scale system demonstrator that includes behavioral and system-related aspects of V2X. New business models, partnerships and adjustment of regulations are central aspects. The infrastructure needed for V2X and the interaction between different actors is important. By studying V2X from different perspectives, the project contributes to preparing for a system demonstrator that will test technical solutions and process improvements critical to the electrification of and the interaction between mobility and electricity systems. Approach and implementation: The project will be carried out during 6 months and contains 3 main parts. 1. V2X Energisystemsmodell - Develop a model for V2X connection of electric vehicles at Campus Skellefteå. 2. V2X Mobilitetssystemsmodell - Develop a model for the impact of electric cars on the mobility system in and around Campus Skellefteå. 3. V2X Potential - An analysis of relevant actors, market models, financial incentives and potential for a V2X system demonstrator. The work comes in a couple of different working groups and through a combination of digital and physical meetings.
Item type:

Powered by Koha