VTI National Transport Research Database

Geofencade BK4-fordon på tjälade vintervägar (Geofenced BK4-vehicles on frozen roads)

  • Andersson, Kristina
  • RISE Research Institutes of Sweden AB, Svenskt företag eller organisation, 556464-6874
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-09-01 -- 2024-08-31 Registration number:
  • Trafikverket 2023/33615
Subject(s): Abstract: Detta fortsättningsprojekt syftar till att utreda och testa vidare om det är möjligt att genom förändringar i regelverket tillåta transporter med en bruttovikt motsvarande BK4 (74 ton) på vissa tjälade vägar. Om samma lastbil tillåts att lasta mer skulle det innebära minskad miljöbelastning och ökad trafiksäkerhet. Det skulle också innebära sänkta kostnader för t.ex. virkesindustrin. Varför detta redan inte har införts har att göra med att en djupfryst vägkropp kan bära BK4-fordon, men en bros bärighet påverkas inte av vintervädret. Broar och regelefterlevnad (att köra så att bron inte skadas) är således den springande punkten. Idag är det heller inte juridiskt möjligt att göra om en BK1-väg till BK4-väg vintertid oavsett om vägen har en bro eller inte.Abstract: This continuation project aims to investigate and test further whether it is possible to allow transports with a gross weight equivalent to BK4 (74 tons) on certain roads in winter through changes in the regulations. If the same truck is allowed to load more, it would mean reduced environmental impact and increased road safety. It would also mean reduced costs for the timber industry, for example. Why this hasn't already been introduced has to do with the fact that a frozen road body can carry BK4 vehicles, but the carrying capacity of a bridge is not affected by winter weather. Bridges and regulatory compliance (driving so that the bridge is not damaged) is thus the crux of the matter.
Item type:

Powered by Koha