VTI National Transport Research Database

Hållbara hastigheter – uppföljning av pilotprojekt (Sustainable speeds – evaluation of pilot projects)

  • Vadeby, Anna
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-09-01 -- 2025-01-31 Registration number:
  • Trafikverket 2022/106189
Subject(s): Abstract: Hastighetsefterlevnaden i Sverige är generellt sett låg och vi har långt kvar till att nå de nationella målen om 80 procents hastighetsefterlevnad 2030. Mätningar visar att nästan 80 procent av den tunga trafiken kör för fort (Folksam, 2022). Inom samverkansdialogen Hållbara Hastigheter har deltagande stora transportköpare tagit fram egna tidsatta färdplaner med mål att påverka hastighetsefterlevnaden i upphandlade eller egna transporter. Trafikverket har sedan 2021 en färdplan för hur krav på hastighetsefterlevnad i entreprenadupphandlingar kan införas. Trafikverkets mål är att genomföra minst fem pilotprojekt under tidsperioden 2022–2024. Dessa pilotprojekt kravställs på så sätt att hastighetsefterlevnad ska mätas och redovisas på aggregerad nivå. Syftet med det föreslagna projektet är att utvärdera och studera olika aspekter utifrån krav på en aggregerad redovisning av hastighetsefterlevnad i pilotprojekten. Inhämtade erfarenheter kommer att bidra till beslutsunderlag inför implementeringen 2025 i Trafikverkets färdplan. Projektet planeras innehålla fyra olika arbetspaket som löper parallellt. Fokus är på hur upphandlingen påverkas samt hur entreprenören tar sig an kraven, vilken teknik som används för att följa upp kraven, hur rättsläget ser ut för kraven och vilka effekter som kan uppnås i och med införandet av kraven. Resultaten kommer bidra till att målen för trafiksäkerheten i Sverige 2030 uppnås, genom bättre hastighetsefterlevnad hos den organiserade trafiken. Mer specifikt kopplat till pilotprojekten kommer följande projekt bidra till att Trafikverket får en bättre grund för att på bred front implementera krav relaterade till hållbara hastigheter och ökad hastighetsefterlevnad år 2025.Abstract: Speed compliance in Sweden is generally low and we have a far way to go to reach the national goal of 80 percent speed compliance by 2030. Measurements show that close to 80 percent of heavy traffic drives above the speed limit (Folksam, 2022). Within the collaborative dialogue “Sustainable Speeds”, participating large transport buyers have developed a road map for achieving better speed compliance through both procurement and their own transport. The Swedish Transport Administration has a road map for speed compliance in procurement which was set in 2021. The Swedish Transport Administration’s goal is to implement at least five pilot projects during the time period 2022–2024. In these pilot projects, the requirement is that that speed compliance shall be measured and followed up on an aggregated level. The aim of the proposed project is to evaluate and study multiple aspects of the requirement of aggregated disclosure of speed compliance in the pilot projects. Experiences gained will inform the implementation planned in 2025 in The Swedish Transport Administration’s roadmap. The project is planned to include four work packages which will run in parallel. The focus will be on how procurement is affected, how the entrepreneur addresses the new demands, legal issues, and the effects that can be achieved by introducing the requirements. The results will contribute to achieving the Swedish traffic safety goals for 2030 through better speed compliance within organized traffic. More specifically regarding the pilot projects, the proposed project will provide a better understanding of how to implement requirements on “Sustainable Speeds” in preparation for the wider implementation planned in 2025.
Item type:

Powered by Koha