VTI National Transport Research Database

Regionalt hållbart flyg för norra Europa: Teknikval, efterfrågan, miljöpåverkan och styrmedel (RETAS)

  • Eek, Magnus
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-09-20 -- 2026-11-30 Registration number:
  • Trafikverket 2023/33078
Subject(s): Abstract: Projektets målsättning är att undersöka potentiell samhälls- och klimatnytta hos ett nytt hållbart regionalt flygtransportsystem inom norra Europa inklusive nya flygrutter och konkurrens med andra färdmedel. Basscenariot utgörs av business-as-usual med ökad andel biojet, utifrån EU:s krav enligt ReFuelEU Aviation. Ett flertal alternativscenarion definieras och studeras, utifrån den hållbara flygplansteknologi som prognosticeras vara tillgänglig 2030, 2040 respektive 2050. Projektet beaktar inrikesflyg inom Sverige och regionalt utrikesflyg från Sverige till länderna runt om (Norge, Danmark, norra Tyskland, Baltikum, Finland och Polen). Projektet bygger vidare på resultat från nyligen avslutade projekt vid VTI och LiU, och kommer utveckla en modell för hur efterfrågan pånya flygrutter beror av ny flygteknologi, frekvens och biljettpris, vilka sätts i konkurrens med andra färdmedel längs de aktuella rutterna. Baserat på beräkningarna kan behovet av styrmedel för att stödja övergången till nya flygteknologier studeras, samt olika affärsmodeller utvärderas.Abstract: The project's objective is to investigate the potential social and climate benefits of a new sustainable regional air transport system within northern Europe, including new flight routes and competition with other modes of transport. The base scenario consists of a business-as-usual scenario with an increased share of biojet, based on EU requirements according to ReFuelEU Aviation. Several alternative scenarios are defined and studied, based on the sustainable aviation technologies that are forecast to be available in 2030, 2040 and 2050 respectively. The project considers domestic flights within Sweden and regional international flights between Sweden and the surrounding countries (Norway, Denmark, northern Germany, the Baltics, Finland, and Poland). The project builds on results from recently completed projects at VTI and Linköping University (LiU) and will develop a model for how the demand for new flight routes depends on new flight technology, frequency, and ticket prices, which are set in competition with other modes of transport along the considered routes. Based on this model, the eventual policy requirements to support the transition to new aviation technologies can be studied, and different business models can be evaluated.
Item type:

Powered by Koha