VTI National Transport Research Database

Elflyg i Sverige (ELFLYSVE)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-09-20 -- 2026-02-28 Registration number:
  • Trafikverket 2023/34443
Subject(s): Abstract: Projektet ELFLYSVE förenar en omfattande kompetenspool av discipliner för att förbättra och fördjupa förståelsen för potentiella tillämpningar och genomförbarheten av elflyg i Sverige fram till 2030. De berörda disciplinerna omfattar modellering av alternativa elflygplanstekniker för framtiden, bedömningar av inverkan på luftrummet och lösningar för energiförsörjning och infrastruktur vid flygplatser. Samtliga av dessa områden är väsentliga för att identifiera och framgångsrikt implementera elflyg på ett systematiskt sätt. Projektgruppen representerar en mängd relevanta expertiser, inklusive flygets operativa domän (flygplatser och flygtrafikledning), tekniska experter inom elektrifiering och mobilitet, utvecklare av elflygplan och akademiska forskare. De föreslagna aktiviteterna inom projektets är grundliga och strävar efter att generera realistiska framtida scenarier genom dess breda representation, vilket har bedömts som något bristfälligt i tidigare studier och projekt.Abstract: The ELFLYSVE project brings together a comprehensive pool of competencies across disciplines to enhance and deepen the understanding of potential applications and the feasibility of electric aviation in Sweden by 2030. The disciplines involved encompass modelling of alternative electric aircraft technologies for the future, assessments of the impact on airspace, and solutions for energy supply and infrastructure at airports. Each of these areas are crucial to identify and successfully implement electric aviation in a systematic way. The project team represents a variety of relevant expertise, including the operational domain of aviation (airports and air traffic control), technical experts in electrification and mobility, developers of electric aircraft, and academic researchers. The proposed activities within the project are thorough and strive to generate realistic future scenarios through its broad representation, which has been deemed somewhat lacking in previous studies and projects.
Item type:

Powered by Koha