VTI National Transport Research Database

Electric Aircraft Network (EAN)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2024-01-01 -- 2028-05-31 Registration number:
  • Trafikverket 2023/29830
Subject(s): Abstract: Syftet med projektet Electric Aviation Network (EAN) är att utveckla beslutsstödsverktyg för design och analys av nätverk för elflyg. I detta ingår efterfrågemodellering och marknadsanalys, med hänsyn till olika typer av flygplan - elektriska, konventionella och hybrid, samt andra transportmedel. Vidare kommer investeringsmodeller för flygplatser att utvecklas som kan ge information om bl.a. var laddningsinfrastruktur behövs, och hur i övrigt flygplatser bör förbereda sig för elflygtrafik. Modeller för nätverksplanering kommer att utvecklas med hänsyn till att flygplatser som idag inte används för kommersiell trafik kan nyttjas, och med hänsyn till förutsättningar för och tidsåtgång för laddning av flygplanen. Dessutom kommer gemensam planering av elflyg mellan flygplatser och mer flexibla, obemannade drönarflygningar att övervägas, liksom hur dessa två nya typer av flygplan kommer att påverka den konventionella flygledningen och det framväxande systemet för U-space (obemannad flygtrafikledning).Abstract: The aim of the project Electric Aviation Network (EAN) is to develop decision support tools for electric aircraft network development. This includes demand modeling and market analysis, considering different types of aircraft – electric, conventional and hybrid, as well as other means of transportation. Furthermore, investment models for airports will be constructed, giving information about e.g. where charging infrastructure is needed, and how else airports need to prepare for electric aircraft traffic. Models for network planning will be developed, considering airports that today to do serve commercial traffic, and considering charging time constraints and charging prerequisites. Also, joint planning of flights between airports and more flexible unmanned eVTOL flights will be considered, as well as how these two new types of aircraft will affect the conventional air traffic management and the upcoming U-space (the unmanned traffic management system).
Item type:

Powered by Koha