VTI National Transport Research Database

Värdet av minskad risk för icke-dödliga skador i vägtrafiken (The value of reduced risk of non-deadly injuries in road traffic)

  • Olofsson, Sara
  • Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE), Svenskt företag eller organisation, 556186-3498
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-09-01 -- 2025-09-03 Registration number:
  • Trafikverket 2023/33483
Subject(s): Abstract: Till skillnad från dödliga skador så innebär icke-dödliga skador en stor spridning i utfall vilket innebär att det är betydligt svårare att härleda värdet med samma metodik som för värdet av ett statistiskt liv (VSL). För att härleda värdet av att minska risken för icke dödliga skador tog trafikekonomin därför istället hjälp av hälsoekonomin och skattade dessa värden indirekt som en andel av VSL med hjälp av måttet kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs). Denna metod bygger dock på ett antagande om att det finns ett konstant värde för ett QALY vilket både teoretiskt och empiriskt visat sig strida mot individers preferenser och principen om avtagande marginalnytta. Inom hälsoekonomin pågår för närvarande en debatt om att metodiken behöver utvecklas för att få en bättre förankring i ekonomisk teori. Ett förslag är att justera QALYs utifrån centrala parametrar skattade i preferensstudier, så kallade Generalized Risk-Adjusted Cost-Effectiveness (GRACE) modellen. Syftet med projektet är att utveckla och tillämpa GRACE for att ta fram riskvärden för icke-dödliga skador. Projektet kommer genomföras genom att (1) använda ett unikt datamaterial på IHE framtaget i två tidigare studier finansierade av Trafikverket för att härleda riskvärden med traditionell ansats samt underlag för tillämpning av GRACE-modellen, (2) skatta parametrar för justering av QALYs via en preferensstudie i den svenska befolkningen, (3) utveckla GRACE-modellen för tillämpning inom trafikekonomi samt (4) jämföra traditionell och innovativ ansats samt skriva manus för pedagogisk publicering med syfte att sprida kunskap. Resultatet av projektet väntas vara av värde för ASEK-gruppen, trafikekonomer, hälsoekonomer och myndigheter och organisationer med ansvar för trafiksäkerhet.Abstract: Estimating the value of reducing the risk for fatal traffic injuries is derived using the value of a statistical life (VSL) and is relatively straightforward. Unlike fatal injuries which are relatively homogeneous, non-fatal injuries are extremely heterogeneous, and different estimation methods are required. The field of transport economics has borrowed methods from health economists, estimating value indirectly using proportions of VSL measured by quality-adjusted life years (QALYs). An important limitation of this method, however, is the assumption that the value for every QALY is identical, which is inconsistent with evidence measuring individual preferences and the principle of diminishing marginal utility (i.e., each additional QALY gained is valued less than the QALY before it). A debate is currently ongoing between health economists about the need for methods that are consistent with (anchored in) economic theory. An important proposal is the so-called Generalized Risk-Adjusted Cost-Effectiveness (GRACE) model, which can automatically adjust QALY values using parameter estimates from key patient preference studies. The proposed project will be carried out by (1) using a unique data material at IHE developed in two previous studies funded by the Swedish Transport Administration to derive risk values estimated with the traditional approach and with GRACE adjustments, (2) estimating parameters for adjusting QALYs via a preference study in the Swedish population, (3) developing the GRACE model for application in transport economics and (4) comparing traditional and innovative approaches and write manuscripts for educational publication. The result of the project is expected to be of value to the ASEK group, transport economists, health economists, and authorities and organizations with responsibility for traffic safety.
Item type:

Powered by Koha