VTI National Transport Research Database

Förbättrad trafiksäkerhet vid landsvägskorsningar genom datadrivna insikter och smart infrastruktur (FATAL) (Improved traffic safety on intersections at 2+1 roads with 3D-based sensors (FATAL))

  • Grumert, Ellen
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-11-01 -- 2025-04-30 Registration number:
  • Trafikverket 2021/127630
Subject(s): Abstract: 2+1 vägar har visat sig effektiva för att minska antalet olyckor. Genom att separera trafikflödet med hjälp av vajerräcke är risken för krock med mötande trafik obefintlig. Detta gör att trafiksäkerhetsklassningen på denna typ av vägar har en högre standard än liknande vägar utan separering. Därmed är det också möjligt att ha en högre hastighetsgräns och ändå uppnå en fullgod trafiksäkerhet. Dock visar studier att korsningar på 2+1 vägar är särskilt utsatta för olyckor, bland annat på grund av stora hastighetsskillnader mellan primär och sekundärväg. Det är av en stor vikt att reducera olycksrisken, både på befintliga korsningar, och när nya 2+1 vägar byggs. Därför är det viktigt att förstå vilka riskbeteenden och faktorer som påverkar trafiksäkerheten vid korsningar på 2+1-vägar. I detta projekt används 3D-baserade sensorer i infrastrukturen för att detektera och utvärdera riskbeteenden och identifiera de faktorer som är avgörande för riskfyllda beteenden. Målsättningen är att metodiken för att detektera beteenden och tillhörande faktorer tillsammans med, i projektet framtagna mått på trafiksäkerhetseffekter och risker, ska kunna användas för analys och utvärdering av korsningar på 2+1 vägar, samt som underlag för ombyggnation och nybyggnation av 2+1 vägar. Mätmetoden och mått på trafiksäkerhetseffekter utvecklas och utvärderas i detta projekt genom mätningar i fyra korsningar och efterföljande dataanalys.Abstract: 2+1 roads have been proven to be effective in reducing the number of traffic accidents. By separating the traffic flow through wires, the risk of collision with oncoming traffic is almost non-existent. This means that the road safety classification on this type of roads has a higher standard than similar roads without separation of traffic flows. Thus, it is possible to have a higher speed limit and still achieve satisfactory traffic safety. However, studies show that intersections on 2+1 roads are particularly prone to traffic accidents, among other things due to large speed differences between primary and secondary roads. It is of great importance to reduce the risk of accidents, both at existing intersections and when new 2+1 roads are built. Therefore, it is important to understand which risk behaviors and factors that affect traffic safety at intersections on 2+1 roads. In this project, 3D-based sensors installed in the infrastructure are used to detect and evaluate road user behaviors and identify the factors that are causing a high risk of accidents. The goal is to develop a method for detecting road user behaviors that are associated with a higher risk of accidents and identify possible factors that can influence the road user behavior and define a method to estimate measurements for analysis and evaluation of traffic safety impacts on intersections at 2+1 roads, as well as support for rebuilding and new construction of 2+1 roads. In the project, the detection method and estimation method of traffic safety effects are developed and evaluated through measurements at four intersections and the following data analysis.
Item type:

Powered by Koha