VTI National Transport Research Database

CLOSER – Nationell samverkansplattform för ökad transporteffektivitet – fas 4 2024-2027

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2024-01-01 -- 2027-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2023/33461
Subject(s): Abstract: CLOSER är etablerad som nationell samverkansplattform för att driva forskning och innovation för ökad (gods-) transporteffektivitet. Programmet etablerades 2011 och har av Trafikverket, tillsammans med Vinnova och Västra Götalandsregionen, finansierats i tre tidigare omgångar (2011–2015, 2016–2018 och 2019–2023). CLOSER har sedan 2011 utvecklats mot, och blivit en central del av det nationella forsknings- och innovationssystemet och bidragit till ett stort antal trippel-helixsamarbeten, ett effektivt kunskapsutbyte och - inte minst - skapat en öppen nationell samarbetsplattform för aktörer inom forskning, näringsliv och offentliga verksamhet (statliga, regionala och kommunala organisationer). Lindholmen Science Park AB står som huvudvärd för programmet med stöd av LTU Business AB. Hänvisningar till ’CLOSERs programkontor’ i föreliggande ansökan avser personal anställd i värdorganisationerna. CLOSERs syfte och mål: "CLOSER är en neutral samverkansplattform, kunskapsnod och projektverkstad för ökad transporteffektivitet. CLOSERs mål är att bidra med innovativa lösningar till det godstransportsystem som ska försörja ett hållbart samhälle". All verksamhet inom programmet drivs utifrån de globala utvecklingsmålen inom Agenda 2030. De globala målen kompletteras av europeiska och nationella transport-, närings-, och energipolitiska mål. CLOSER som oberoende samordnande och deltagare i forsknings- och innovationssamarbeten organiserar verksamheten utifrån tre centrala funktioner, att samordna kunskap och skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte, att samla ett värdeskapande nätverk av aktörer och intressenter samt bidra till att ny kunskap skapas genom effektiva forsknings- och innovationssamarbeten. Kunskapsnoden samlar och delar kunskap kring idéer och resultat om hur transportbranschen kan utvecklas mot ett mer transporteffektivt system. Detta sker genom att CLOSERs programkontor stödjer aktörer i processen att delge, inhämta och värdera resultat från forskning, demonstrationer och testverksamhet. Det nätverk av partners och intressenter som utgör CLOSER är en grundförutsättning för att identifiera behov, utmaningar och förslag på lösningar med potential till att öka effektiviteten i godstransportsystemet. Centralt för kommande programperiod 2024-2027: - CLOSER ska förtydliga hur den kunskap och de resultat som hanteras inom programmet bidrar till ökad transporteffektivitet. - Nyttiggörandet av den kunskap som framkommer genom CLOSER ska ske så att det kan exploateras av programmets partners och intressenter. - Eventuella trösklar, i form av motprestation (tid/monetära medel) från enskilda aktörer, ska minimeras för att göra CLOSER än mer öppet för alla. - CLOSER ska utveckla framtagen JML-strategi och tillhörande handlingsplan och tydligare integrera dess aspekter i hela programmet. - CLOSERs internationella engagemang ska utvecklas genom framtagen internationaliseringsstrategi med målet att, för internationella aktörer, vara en nationell ”kontaktpunkt” mot det svenska innovationssystemet. - CLOSER ska följa framtagandet och utvecklingen av EUs ’Societal Readiness Assessment’-upplägg som ett eventuellt framtida verktyg inom programmet.
Item type:

Powered by Koha