VTI National Transport Research Database

Flygplatsens möjligheter och utmaningar i utveckling för elflyg, elektrifiering och hållbarhet (YourFlight)

  • Leijon, Jennifer
  • Uppsala universitet, Universitet eller högskola, 202100-2932
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2024-01-01 -- 2027-12-20 Registration number:
  • Trafikverket 2023/33632
Subject(s): Abstract: Framtidens elflyg ställer nya krav på flygplatserna exempelvis avseende tillgänglig effekt för laddning. För att tillgodose elförsörjningen vid flygplatserna finns olika alternativ, såsom att bygga ut elnätet till flygplatserna, att komplettera med lokalt batterilager eller med lokal förnybar elgenerering. Projektet YourFlight är ett samarbete mellan Skellefteå Airport och Uppsala universitet. En ny doktorand rekryteras till Uppsala universitet för att arbeta inom projektet med inriktning inom projektområdet. Forskningsprojektet tar avstamp i den senaste forskningen och utvecklingen av elflyg och laddningsinfrastruktur, samt identifierade forskningsgap inom området. De tre forskningsfrågor som avses besvaras är dessa: F1. Hur kan flygplatsen tillgodose behovet av el för allt fler elflyg och elfordon, med batterilager och/eller utbyggnad av elnät lokalt och vilka är dess för- och nackdelar och innovationsmöjligheter? F2. Vilka innovationer av batteridrivna elflyg, eVTOL och laddningsinfrastruktur kan bidra till ett hållbart, resilient och elektrifierat resande de kommande åren? F3. Vilken inverkan har särskilda nationella förutsättningar på laddningsstrategier för elflyg vid flygplatser och vilka nya strategier kan utvecklas för att bemöta nationella förutsättningar och behov? Forskningsprojektet YourFlight inkluderar såväl modellering som experimentellt arbete.Abstract: Electric aircraft of the future creates new demands on airports, for example regarding available power for charging. In order to meet the enhanced electricity supply at the airports, there are several options, such as rebuilding parts of the electric grid to the airports, adding local battery storage or with local electricity generation from renewable energy sources. The project YourFlight is a collaboration between Skellefteå Airport and Uppsala University. A new PhD student is recruited to Uppsala University to work in the project. The research project is based on the latest research and development of electric aircraft and charging infrastructure, as well as identified research gaps in the area. The three research questions intended to be answered are these: F1. How can the airport meet the need for electricity for more electric aircraft and electric vehicles, with battery storage and/or expansion of the electric grid locally and what are its pros and cons and innovation opportunities? F2. Which innovations of battery-powered electric aircraft, eVTOLs and charging infrastructure can contribute to sustainable, resilient and electrified travel in the coming years? F3. What impact do particular national conditions have on charging strategies for electric aircraft at airports and what new strategies can be developed to meet national conditions and needs? The YourFlight research project includes both modeling and experimental work.
Item type:

Powered by Koha