VTI National Transport Research Database

PUNK – PBN-Utflygningar med Navigering i Kurva, fas 1

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-09-01 -- 2024-10-31 Registration number:
  • Trafikverket 2023/33610
Subject(s): Abstract: PUNK-projektet Fas I är ett gemensamt projekt mellan Swedavia och EUROCONTROLsom egenfinansierar flygplanssimuleringsaktiviteten och analysarbetet. Swedavia bidrar med procedurkonstruktionskompetens, erfarenhet av flygvalidering, prestandabaserad navigering (PBN) och övergripande ATM-frågor. En pilotgrupp kommer att medverka vid flygplanssimuleringarna för att utvärdera om det finns en operationell acceptans för att påbörja sväng med konstant radie i ett tidigare skede efter start än vad regelverket idag föreskriver. Det finns också ett behov att undersöka om nya operationella krav finns hos piloterna för att genomföra denna operation. Projektet kommer att analysera data från projektet och kommunicera denna med europeiska grupperingar som påverkar utvecklingen av det internationella regelverket för flyg (EUROCONTROL Navigation Steering Group, ICAO (Instrument Flight Procedure Panel (IFPP)) och EASA) för att skapa möjligheter till ett regelverk som möjliggör kurvade utflygningar.Abstract: The PUNK project Phase I is a joint project between Swedavia and EUROCONTROLwhich self-finances the aircraft simulation activity and analysis work. Swedavia contributes to the project with procedure design expertise, experience in flight validation, Performance Based Navigation (PBN) and overall ATM expertise. A pilot group will participate in the aircraft simulations to evaluate whether there is an operational acceptance for initiating a turn with a constant radius at an earlier stage after take-off than what the regulations currently prescribe. There is also a need to investigate whether new operational requirements exist for the pilots to carry out this operation. The project will analyze the data from the project and communicate these with the EUROCONTROL Navigation Steering Group, ICAO (Instrument Flight Procedure Panel (IFPP)) and EASA to create opportunities for a regulatory framework that enables advanced curved departures.
Item type:

Powered by Koha