VTI National Transport Research Database

BBT-Utveckling av mätmetod för att bestämma risken för midjebildning på stålpålar (BBT-Development of measurement method to determine the risk of waist formation on steel piles)

  • Petursson, Hans
  • RISE Research Institutes of Sweden AB, Svenskt företag eller organisation, 556464-6874
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-09-01 -- 2026-03-01 Registration number:
  • Trafikverket 2023/70011
Subject(s): Abstract: Stålpålar utgör, näst betongpålar, den största gruppen av pålar som används i Sverige. Den vanligaste tekniken för att motverka att korrosion begränsar pålarna tekniska livslängd är användandet av rostmån, det vill säga överdimensionering av pålarna. Denna överdimensionering baseras historiskt på flertalet exponeringsstudier, från vilka korrosionshastigheten sedan har extrapolerats. I de exponeringsstudier där höga korrosionshastigheter har påträffats har dessa varit begränsade till ett mindre område, så kallad midjebildning. Trots detta har traditionellt rostmånen för hela pålen anpassats efter dessa mindre områden. I ett tidigare projekt har en metod för att mäta risken att midjebildning uppstår utvecklats och jämförts med långtidsexponeringar med god överensstämmelse. Inför det planerade projektet har metoden vidareutvecklats för att göra den mer praktiskt tillämpbar samt för att ge ett bättre vetenskapligt underlag. Under projektet gång planeras vidare utveckling för att underlätta praktisk användning. Målsättningen är att kunna använda mätmetoden för att på ett relativt snabbt sätt i projekteringsskedet undersöka om det finns risk för midjebildning eller inte på den tilltänkta pålningsplatsen. Konstateras risk för midjebildning kan förstärkt korrosionsskydd alternativt ökad rostmån sättas in som åtgärd på den utsatta delen. Genom att dimensionera rostmånen efter behov möjliggörs inte bara ett säkrare byggande, utan även potentiella materialbesparingar. Dessa materialbesparingar planeras beräknas med LCA i slutskedet av projektet.Abstract: Steel piles are, after concrete piles, the largest group of piles used in Sweden. The most common technique to prevent corrosion from limiting the technical life of the piles is the use of rusting, i.e. overdimensioning the piles. This oversizing is historically based on the majority of exposure studies, from which the corrosion rate has since been extrapolated. In the exposure studies where high corrosion rates have been found, these have been limited to a smaller area, so-called waist formation. Despite this, traditionally the rust moon for the entire pile has been adapted to these smaller areas. In a previous project, a method to measure the risk of waist formation has been developed and compared with long-term exposures with good agreement. Before the planned project, the method has been further developed to make it more practically applicable and to provide a better scientific basis. During the project, further development is planned to facilitate practical use. The goal is to be able to use the measurement method to investigate in a relatively quick way in the planning stage whether there is a risk of waist formation or not at the intended piling site. If there is a risk of waist formation, reinforced corrosion protection or increased rust protection can be implemented as a measure on the exposed part. Dimensioning the rust moon as required not only enables safer construction, but also potential material savings. These material savings are planned to be calculated with LCA in the final stage of the project.
Item type:

Powered by Koha