VTI National Transport Research Database

Tillståndsbedömning av vägmarkeringar med hjälp av fordonsdata (FCD) (Condition assessment of road markings using vehicle data (FCD))

  • Karim, Hawzheen
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-08-15 -- 2025-03-30 Registration number:
  • Trafikverket 2023/71170
Subject(s): Abstract: Trafikverket är i behov av kostnadseffektiva metoder för inventering och tillståndsbedömning av vägmarkeringarnas (funktionella kraven). Tillståndsuppföljningen är nödvändig för Trafikverket för att kunna bedriva en effektiv förvaltning av anläggningen, för att kunna skaffa sig ett beslutsunderlag för planering och optimering av underhållsåtgärder, dvs rätt åtgärd på rätt plats vid rätt tidpunkt. Data som används av fordonssystemen s.k. Lane Keeping Assist System samlas in via fabriksmonterade sensorer/kameror som läser av de längsgående vägmarkeringarna. Samma data kan troligen användas för att få indikationer om vägmarkeringarna tillstånd och förändringar i tillståndet över tid samt mängder. Syftet med projektet är att demonstrera och utvärdera nyttan med fordonsgenererade data (Flotting car data, FCD) för inventering och tillståndsbedömning av vägmarkeringar. Ett annat syfte med projektet är att samla kunskap om hur en ny tjänst för inventering och tillståndsbedömning av vägmarkeringar ska tillämpas och upphandlas av Trafikverket. Projektet är indelat i två etapper, etapp 1 är finansierad och beroende på resultat etapp 1 beslutas om etapp 2 ska genomföras. Etapp 1 (Q3 2023 – Q3 2024) består av insamling av data och mätning av sträckor samt kostnads-nyttoanalyser. Etapp 2 (Q4 2024 – Q1 2025) består av utvärdering av kostnads-nyttoanalyser samt identifiering av förutsättningar för implementering.Abstract: The Swedish Transport Administration is in need of cost-effective methods for inventory and condition assessment of road markings (functional requirements). The condition assessment follow-up is necessary for the Swedish Transport Administration to be able to conduct effective management of the facility, to be able to obtain a decision basis for planning and optimizing maintenance measures, i.e. the right action in the right place at the right time. Data used by the vehicle systems, so-called Lane Keeping Assist System, is collected via factory-fitted sensors/cameras that read the longitudinal road markings. The same data can probably be used to get indications about the road markings condition and changes in condition over time and amounts. The purpose of the project is to demonstrate and evaluate the benefits of Flotting car data (FCD) for inventory and condition assessment of road markings. Another purpose of the project is to gather knowledge about how a new service for inventory and condition assessment of road markings should be applied and procured by the Swedish Transport Administration. The project is divided into two phases, phase 1 is financed and depending on the results in phase 1 it will be decided whether phase 2 will be implemented. Phase 1 (Q3 2023 – Q3 2024) consists of data collection and measurement of road markings as well as cost-benefit analyses. Phase 2 (Q4 2024 – Q1 2025) consists of evaluation of cost-benefit analyses and identification of prerequisites for implementation.
Item type:

Powered by Koha