VTI National Transport Research Database

Safe large scale hydrogen bunkering – Test and validation

  • Gehandler, Jonathan
  • RISE Research Institutes of Sweden AB, Svenskt företag eller organisation, 556464-6874
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-09-01 -- 2024-12-19 Registration number:
  • Trafikverket 2023/33491
Subject(s): Abstract: Grön vätgas anses av många vara en avgörande pusselbit i sjöfartens omställning till en hållbar framdrift. Dock innebär vätgasens egenskaper en del utmaningar för att kunna användas som ett effektivt och säkert bränsle. Dess höga energitäthet per viktenhet och låga energitäthet per volymenhet innebär utmaningar för operativ räckvidd, bunkring och lagring ombord. Dessa begränsningar utgör ett problem när det gäller storskaliga maritima tillämpningar. Speciellt sett till bunkringen för större fartyg som både har krav på stora bränslevolymer och snabba fyllningstider (till exempel en passagerarfärja med fast tidtabell). Om vätgas bunkras vid för höga flöden, ökar temperaturen inne i lagringstankarna ombord i en utsträckning som hotar att äventyra cylindermaterialet och orsaka läckage.Abstract: Green hydrogen is seen as crucial element for the sustainable energy transition in the maritime industry. However, hydrogen's high energy density per weight-unit and poor energy density per volume-unit present challenges for operational range, bunkering, and onboard storage. These limitations constitute a problem when it comes to large scale applications of hydrogen. Especially seen to the bunkering for larger ships which both have a demand for large volumes and swift filling times (for example a passenger ferry with a fixed schedule). If hydrogen is filled at high flowrate, the temperate within the storage-tanks increases to an extent that threaten compromise cylinder material and cause a rupture.
Item type:

Powered by Koha