VTI National Transport Research Database

Giftfria och Effektiva fartygsSkrov (GES)

  • Ytreberg, Erik
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-10-01 -- 2026-09-30 Registration number:
  • Trafikverket 2023/33687
Subject(s): Abstract: Bottenfärger som innehåller och läcker koppar är det vanligaste sättet att förhindra påväxt på fartygsskrov. De resulterande kopparutsläppen kan dock allvarligt påverka marina ekosystem och vår forskning har visat att bottenfärger står för en tredjedel av all tillförsel av koppar till Östersjön. Enligt en nyligen genomförd global studie av Environmental Action, beställd av Europeiska kommissionen, är färger som används inom den maritima sektorn även en av de största källorna av mikroplaster till den marina miljön och vattendrag (0,8 Mt/år). Alternativa (kopparfria) färger finns men dessa kan också läcka skadliga ämnen såsom andra biocider än koppar, mikroplaster och persistenta ämnen som PFAS. Hittills har ingen miljökonsekvensbedömning utförts för dessa alternativa färger, vilket gör det svårt för beslutsfattare och slutanvändare att övergå till mer hållbara antifoulingmetoder. I detta projekt kommer fält- och labbstudier, samt modellering att användas för att undersöka vatten- och luftemissioner relaterade till användningen av olika bottenfärger i europeiska vatten i jämförelse med konventionella kopparfärger. Det huvudsakliga syftet med projektet är att ta fram underlag för att fastställa vilken bottenfärg som utgör det mest hållbara alternativet till kopparfärg för fartyg som färdas eller har sin hemvist i europeiska vatten.Abstract: Antifouling paints containing and leaching copper are the most common way to prevent fouling on ship hulls. However, the resulting copper discharges can seriously affect marine ecosystems and our research has shown that antifouling paints account for a third of all copper inputs to the Baltic Sea. According to a recent global study by Environmental Action, commissioned by the European Commission, paints used in the maritime sector are also one of the largest sources of microplastics to the marine environment and waterways (0.8 Mt/year). Alternative (copper-free) paints are available, but these can also release harmful substances such as biocides other than copper, microplastics and persistent substances such as PFAS. To date, no environmental impact assessment has been carried out for these alternative paints, making it difficult for decision-makers and end-users to switch to more sustainable antifouling methods. In this project, field and lab studies, as well as modeling will be used to investigate water and air emissions related to the use of different antifouling paints in European waters in comparison to conventional copper paints. The main purpose of the project is to produce decision-support to determine which antifouling paint is the most sustainable alternative to copper paint for ships trafficking European waters.
Item type:

Powered by Koha