VTI National Transport Research Database

Ekonomisk utvärdering av insatser för minskning av suicid i transportsektorn (Economic evaluation of efforts to reduce suicide in the transport sector)

  • Vimefall, Elin
  • Örebro universitet, Universitet eller högskola, 202100-2924
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-09-01 -- 2025-11-01 Registration number:
  • Trafikverket 2023/33618
Subject(s): Abstract: Varje år omkommer cirka 130 personer till följd av suicid inom trafiksystemet. Vidare förekommer också ett stort antal suicidförsök i trafiken. Utöver det tragiska med dödsfallen påverkar suicid och suicidförsök även de som arbetar på vägarna eller järnvägarna, anhöriga och andra trafikanter. En betydande del av förseningar på över en timme för persontransporter på järnväg orsakas av incidenter, inklusive faktisk eller befarad suicid, med höga kostnader för tågtrafiken. Det finns insatser inom trafikområdet som kan minska antalet suicid, såsom ökad kamerabevakning eller att förhindra obehöriga från tillträde till järnvägsspåren, men dessa behöver vägas mot andra insatser som också kan rädda liv. För att avgöra vilka insatser som bör prioriteras inom transportsektorn används kostnads-nyttoanalys (CBA) som genomförs efter de riktlinjer som anges i Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden (ASEK). Ekonomiska utvärderingar av suicidprevention är dock ovanliga och av varierande kvalitet. Trots att cirka 10 procent av alla suicid sker inom transportsystemet innehåller ASEK inga riktlinjer om hur insatser för att minska antalet suicid skall hanteras. Detta projekt syftar till att studera hur suicidprevention kan hanteras i ekonomiska utvärderingar inom transportsektorn. Projektet består av tre delstudier. Den första studien syftar till att besvara frågan om det är rimligt att använda samma värde av ett statistiskt liv (VSL) för insatser som förväntas minska antalet suicid inom trafiksystemet som för andra insatser som räddar liv inom trafiken. Den andra studien syftar till att beräkna den kostnad som kan sparas genom olika typer av suicidprevention inom transportsektorn. Den tredje studien syftar till att genomföra en CBA av en insats för att minska antalet suicid i transportsektorn och att visa hur resultatet av en ekonomisk utvärdering påverkas av olika antaganden. Sammantaget kommer studierna ge ett bra underlag för att besvara frågan hur en minskning av suicid bör inkluderas i ekonomiska utvärderingar inom transportsektorn och visa på hur suicidprevention skiljer sig från andra säkerhetshöjande insatser. De kommer även mer generellt bidra till ökad kunskap om hur suicidprevention kan utvärderas med ekonomiska analyser, även i andra miljöer än trafik.Abstract: Every year, about 130 people die as a result of suicide in the transport system. Furthermore, there is a large number of suicide attempts in traffic. In addition to the tragedy of the deaths, suicide and suicide attempts also affect those who work, for example, on the roads or railways. But to determine how the efforts to prevent suicides should be prioritized, they need to be weighed against other efforts that can also save lives. To determine which efforts should be prioritized in the traffic area, cost-benefit analysis (CBA) is used, which is carried out according to the guidelines specified in the Analysis method and socio economic calculation values ASEK. However, economic evaluations of suicide prevention are uncommon and of varying quality. Although approximately 10 percent of all suicides occur within the transport system, ASEK does not contain any guidelines on how efforts to reduce the number of suicides should be handled. This project aims to study how suicide prevention can be handled in economic evaluations within the transport system. The project consists of three sub-studies.The first study aims to answer the question of whether it is reasonable to use the same value of a statistical life (VSL) for interventions that are expected to reduce the number of suicides in the traffic area as for other interventions that save lives in traffic. The second study aims to calculate the cost that can be saved through different types of suicide prevention within the traffic system. The third study aims to conduct a CBA and to show how the results of an economic evaluation are affected by different methodological choices. Overall, the studies will provide a good basis for answering the question of how a reduction in suicide should be included in the Swedish Transport Administration's analyzes. They will also more generally contribute to increased knowledge about how suicide prevention can be evaluated with economic analyzes.
Item type:

Powered by Koha