VTI National Transport Research Database

Fallstudie av rekonstruerad betongväg på E22 mellan Åkarp - Lund (Case study of reconstruated concrete highway E22 Åkarp - Lund)

  • Tyllgren, Per
  • Lunds universitet, Universitet eller högskola, 202100-3211
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-09-01 -- 2025-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2023/33609
Subject(s): Abstract: Utredningen är en fallstudie av ett vägprojekt inom ramen för en omfattande satsning av dåvarande Vägverket på rekonstruktion av betongmotorvägar i Skåne. Detta blir en avstämning av satsningen och en förebild för hur det bör göras i framtiden. Åtgärderna har synbarligen fungerat ovanligt väl. Allt som företogs från underlaget till slitlagret har uppenbarligen projekterats och genomförts på ett yrkesskickligt sätt. Beläggningen står nu efter 18 år inför underhållsåtgärder. Eftersom dokumentationen från tillverkningen gått förlorad måste konstruktionen undersökas för att kunna beskrivas och bedömas som exempel för framtida arbeten av liknande slag. År 2005 rekonstruerades överbyggnaden på den ursprungliga betongvägen på E22 mellan Åkarp och Lund. Den gamla asfaltbeläggningen togs bort och ovanpå de tidigare knäckta betongplattorna lades sammanlagt 20 cm asfalt med AG, bindlager och slitlager. Det mesta av den befintliga konstruktionen kom till fortsatt användning och ett tidigare problem med betongen har vänts till en beständig och bärig konstruktionsdel. Beläggningen ligger nu på sitt 18:e år utan underhåll eller skador och med måttlig spårtillväxt, vilket är exceptionellt med tanke på trafikvolymen och tidigare års återkommande underhållsinsatser. Vägen byggdes i början av1950-talet med platsgjutna betongplattor på underlag av sand, som rört på sig och tidigare orsakat omfattande reparationsarbeten. Sträckan har väghistorisk betydelse som den första motorvägen i Sverige i sitt slag och är i övrigt ett gott exempel på hur vägfunktionen kan upprätthållas och anpassas till en kraftig trafikutveckling under snart 70 år. Samtidigt har den ursprungliga konstruktionen varit i funktion, vilket innebär en fortgående återanvändning av befintliga material. Intervjuer med involverade personer sammanställs. Konstruktionens status bedöms med vägytemätningar och undersökning av upptagna prover. Testerna av provkropparna sker med konventionella laboratoriemetoder för styvhet och stabilitet. Extraherat bitumen och asfaltbruk provas i reologiska mätutrustningar, bland annat med dynamisk skjuvreometer, DSR. Resultaten sammanställs för att ge en så bra bild som möjligt av vägens nuvarande skick. Detta tillstånd jämförs med kända eller antagna egenskaper hos den nytillverkade konstruktionen, som illustrerar åldringsprocessen och beskriver vilka startegenskaper som bör eftersträvas för att åstadkomma en uthållig överbyggnad. Beläggningar som håller 18 år utan underhåll under rådande trafikbelastningar ger mervärde till alla relevanta FoI-områden i TRVs måldokument "Trafikverkets forsknings- och innovationsplan för åren 2022-2027", särskilt inom tema Vidmakthålla och målområdet för proaktivt hållbara och produktiva underhållsårgärder.Abstract: The investigation is a case study of a road project within the framework of an extensive investment by the then Swedish Road Administration in the reconstruction of concrete highways in Skåne. This will be a reconciliation of the investment and a model for how it should be done in the future. The measures have apparently worked exceptionally well. Everything that was done from the base to the wear course has obviously been designed and implemented in a skillful manner. After 18 years, the pavement is now facing maintenance measures. Since the documentation from the production has been lost, the design must be examined in order to be described and assessed as examples for future work of a similar kind. In 2005, the superstructure on the original concrete road on the E22 between Åkarp and Lund was reconstructed. The old asphalt pavement was removed and on top of the previously cracked concrete slabs, a total of 20 cm of asphalt was laid with AG, binder layer and wear layer. Most of the existing structure was put into continued use and a previous problem with the concrete has been turned into a durable and load-bearing structural part. The pavement is now in its 18th year without maintenance or damage and with moderate track growth, which is exceptional considering the volume of traffic and previous years' recurring maintenance efforts. The road was built in the early 1950s with cast-in-situ concrete slabs on a base of sand, which had moved and previously caused extensive repair work. The stretch has road historical significance as the first motorway of its kind in Sweden and is otherwise a good example of how the road function can be maintained and adapted to a strong traffic development for almost 70 years. At the same time, the original design has been in operation, which means an ongoing reuse of existing materials. Interviews with the people involved are compiled. The status of the structure is assessed with road surface measurements and examination of collected samples. The test specimens are carried out with: conventional laboratory methods of rigidity and stability. Extracted bitumen and asphalt mortar are tested in rheological measuring equipment, including with dynamic shear robemeter, DSR. The results are compiled to give as good a picture as possible of the road's current condition. This condition is compared with known or assumed properties of the newly manufactured design, which illustrates the aging process and describes the starting properties that should be sought to achieve a sustainable superstructure. Pavements that last 18 years without maintenance under current traffic loads add value to all relevant R&I areas in TRV's target document "The Swedish Transport Administration's research and innovation plan for the years 2022-2027", especially within the theme Maintain and the target area for proactive sustainable and productive maintenance measures.
Item type:

Powered by Koha